Kategória: Pályázatok

Álmosd község szennyvízelvezetési és tisztítási projektje

Sikeresnek minősült Álmosd Község Önkormányzatának nagy volumenű pályázata. Az „Álmosd község szennyvízelvezetési és tisztítási projektje” című, ÉAOP-5.1.2/B-2f-2009-0004 azonosítószámú pályázat már címében is híven tükrözi a városvezetés felelősségteljes törekvését, melyben napjaink gyorsan zajló eseményei között komoly energiát invesztál abba, ami tipikusan hosszú távon kifizetődő; a környezetvédelembe. 

 

A versenyképes és élhető térség megteremtése érdekében a város vezetői olyan fenntartható természeti, társadalmi és fizikai környezet megteremtésére törekednek, mely megfelelő vonzerőt képvisel a gazdaság szereplőinek, és a lakosságnak egyaránt.

 

A település jelenleg nem rendelkezik közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból megfelelő szennyvíz-elvezetési és tisztítási megoldással. Az önkormányzat a probléma megoldására a település csatornázását és szennyvíztisztító építését határozta el, melynek érdekében 2008-ban pályázatot nyújtottak be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez.

Az 394 326 360 Ft elnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 625 lakos szennyvízkezeléssel való ellátása lesz biztosítva, ez a belterületi lakosság 34,86%-a. A településen a Fő utca, Rákóczi utca, Kossuth utca, Kölcsey utca, Bocskai utca, Iskola köz, Béke utca, Zrinyi utca, Szabadság utca, Gárdonyi utca, Fő tér, Jókai utca, Bartók Béla utca, Szőlőskert utca mentén kerül kiépítésre a nyomvonal.

A 6630 méter hosszúságban kiépítésre kerülő szennyvíz csatornahálózat gravitációs rendszerű, a gerincvezetékek a legkisebb leásás elve szerint a helyi mélypontokra lejtenek, ahonnan 2 db átemelő segítségével, összesen 3339 méter hosszú nyomóvezetéken továbbítják a szennyvizet a tisztítótelep fogadóaknájába. A szennyvíztisztító a teljes településre méretezett gyökérzónás technológiájú tisztító telep, mely egyaránt fogad szippantott és nyomóvezetéken érkező szennyvizet. A környezettudatosság jegyében a tisztító telep olyan magassági elrendezéssel épül, melyben a szennyvíz segédenergia nélkül jut végig a rendszeren, így a telepen gépi berendezés nem létesül. A telepre 2 fogadóakna, 1 db rács-és homokfogó akna, 1 db kétszintű ülepítő medencét követően 2 gyökérzónás szűrőmezőre jut a szennyvíz, majd a puffertárazó tóba (6 500 m2) jut, ahonnan a már tisztított szennyvíz egy 36 500 m2 területű nyárfás szikkasztómezőre jut.

 

 A kivitelezés 2011. május 24-én kezdődött és várhatóan 2011. október 31-én fejeződik be. Ezt követően egy évig próbaüzemben működik a rendszer.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft,

4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Kedvezményezett neve: Álmosd Község Önkormányzata

4285 Álmosd, Fő utca 10.

Köteles István polgármester

Benő János jegyző

 

50 %-os készültségben Álmosd község szennyvízelvezetési és tisztítási projektje

2011 nyarán fontos állomásához érkezett Álmosd község régóta várt legátfogóbb fejlesztése: „Álmosd község szennyvízelvezetési és tisztítási projektje”. 

 

A beruházás elérte az 50 % -os készültségi fokot. Köteles István polgármester és Erdei Lajos a kivitelezést végző KOMPLEX-D Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a tavasz óta tartó munkálatok eredményeként a nyomóvezeték hálózat kiépítettsége 44 %, míg a szennyvíztisztító telep kiépítettsége már 70%, így a kivitelezés a tervezettnél hamarabb, várhatóan 2011. szeptember 30-ra befejeződik. 

 

A szennyvízberuházás uniós támogatásának feltétele, hogy Álmosd község hitelt érdemlően be tudja mutatni a lakossági támogatottságot és a tulajdonosi „ÖNERŐT”. Ennek érdekében megszervezte az érdekeltségi területen az Álmosdi Víz-és Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot.

 

Az önkormányzat a beruházás sikeres lebonyolítása érdekében projekt menedzsment szervezetet állított fel. A projekt menedzser és a menedzsment tagjai is szakmai szempontok alapján kerültek kiválasztásra. A menedzsment tagok Köteles István, Szűcs Sándor és Tóthné Horváth Ilona számos tapasztalattal rendelkeznek hasonló projektek megvalósításából eredően. A menedzser jelen pályázat során a pályázati szereplőknek és a menedzsment tagjainak összefogását, feladatainak koordinációját, ellenőrzését végzi, illetve kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel. A belső menedzsment tagjai a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai.

Az önkormányzat külső közreműködőket is bevont a beruházás lebonyolításába. Feladatuk a Szakmai Programok támogatása, az előkészítés feladatai közt szereplő vizsgálatok elvégzése, valamint közbeszerzések bonyolítása, illetve közbeszerzési dokumentáció összeállítása, a könyvvizsgálat végrehajtása.

A projekt menedzsment tagjai között a kommunikáció, az előrehaladás, a felmerülő problémák megvitatása, a további feladatok meghatározása céljából hetente 1 alkalommal munkaértekezlet megtartására kerül sor.

 

Álmosd község számára ez a beruházás kiemelt jelentőségű, az eddigi fejlesztések közül messze a legnagyobb volumenű. A projekt hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, a lakosság környezettudatos gondolkodásának további elősegítéséhez, az élhetőbb településkép kialakításához, új távlatokat nyit a gazdaság fejlesztésében is.

 

Befejeződött a szennyvíztisztító hálózat és telep építése

Az „Álmosd község szennyvízelvezetési és tisztítási projektje” című, ÉAOP-5.1.2/B-2f-2009-0004 azonosítószámú beruházása azonban világosan kijelölte azt a jövőbe vezető utat, amin a település elindult. Álmosd: a köztudatban első sorban Himnuszunk költőjének, Kölcsey Ferencnek lakhelyeként, illetve az itt zajló győztes, Bocskai István által vezetett, a császári sereg fölött döntő győzelmet aratott csata színhelyeként volt ismert.

 

2011. október 14-én megrendezésre került zárórendezvényen Köteles István polgármestert hangsúlyozta, hogy a kivitelezést 2011. május 24-én kezdte meg a közbeszerzési eljárás nyertese, a KOMPLEX-D Kft., és a tervezettnél 15 nappal korábban készre jelentette. A vállalkozás 1991-ben alakult, vezetői széleskörű szakmai tapasztalatot szereztek, jelentős beruházások létrejötte fűződik a nevükhöz.

A település a 394 326 360 Ft Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 625 lakos szennyvíz elvezetését és kezelését biztosította, ez a belterületi lakosság 34,86 %-a. 6630 méter hosszú szennyvíz csatornahálózat épült meg, 2 db átemelő segítségével, összesen 3339 méter hosszú nyomóvezetéken továbbítják a szennyvizet a tisztítótelep fogadóaknájába. A szennyvíztisztító a teljes településre méretezett gyökérzónás technológiájú tisztító telep, mely egyaránt fogad szippantott és nyomóvezetéken érkező szennyvizet. A környezettudatosság jegyében a tisztító telep olyan magassági elrendezéssel épül, melyben a szennyvíz segédenergia nélkül jut végig a rendszeren, így a telepen gépi berendezés nem létesül. A telepre 2 fogadóakna, 1 db rács-és homokfogó akna, 1 db kétszintű ülepítő medencét követően 2 gyökérzónás szűrőmezőre jut a szennyvíz, majd a puffertárazó tóba (6 500 m2) jut, ahonnan a már tisztított szennyvíz egy 36 500 m2 területű nyárfás szikkasztómezőre jut.

 

Az Álmosdon élő embereknek van oka büszkének lennie, mert az összefogás eredményeként maradandó értékeket teremtettek, melyekre az utánunk következő nemzedék is büszke lehet majd

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

 

 

 

 

 

Sikeres határ menti együttműködés – Közúti hálózat építése és fejlesztése Újléta és Szalárd között

 

 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében „Road network construction and development between Újléta and Salard,” című, Álmosd Község Önkormányzata, mint Vezető Partner HURO/1001/290/1.1.3 azonosítószámú projektje a megvalósítás fázisába lépett.

Az út a magyar – román határ menti területek közös gazdasági és társadalmi integrációja előtt, 2007. december 21-én nyílt meg, amikor az Európai Bizottság jóváhagyta a program megvalósítását szabályozó programdokumentumot. A hét éves időszakban határon átnyúló együttműködések fejlesztésére közel 248 millió euró részben közösségi (ERFA), részben nemzeti forrás áll rendelkezésre. A támogatásra jogosult határ menti terület Magyarország délkeleti és keleti, illetve Románia északnyugati és nyugati területeit foglalja magában. Négy-négy egymással szomszédos magyarországi, illetve romániai megyéből áll. Pályázatokat a program két prioritási tengelyének keretén belül megszabott alapvető beavatkozási területeken lehet benyújtani, amelyek együttesen a program átfogó céljának a megvalósulását segítik elő. Az 1. prioritás keretében rendelkezésre álló támogatási összegeket a program az együttműködési terület alapvető feltételeinek javítására kívánja fordítani. Ebbe beletartozik a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra és a tömegközlekedéshez kapcsolódó fejlesztések a térségben, amely alapvető fontosságú a határon átnyúló személy- és teherforgalom és a megfelelő információáramlás javítása szempontjából. Mindezeken túl a prioritási tengelybe beletartoznak a tiszta természeti környezet, mint mindenfajta emberi tevékenység alapfeltételének megőrzését és védelmét célzó beavatkozások is. A Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) finanszírozza, amelyet a Programban résztvevő két tagállam (Magyarország és Románia) nemzeti társfinanszírozással egészít ki. Ennek köszönhetően igen kedvező – 95, illetve 98 százalékos – támogatási arány mellett valósíthatóak meg a projektek. Ezáltal a magyarországi partnerekre 5%, a romániai partnerekre pedig 2% önerő hárul.

Újléta, Álmosd, Diosig és Salard települések (két utóbbi település Románia részéréről) önkormányzatai közösen nyújtottak be pályázatot a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, 1. prioritás (Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása), 1.1. alprioritás (Határon átnyúló közlekedés fejlesztése), 1.1.3. tevékenységi területére (Tervek és tanulmányok készítése). A határon átnyúló együttműködés révén a projekt összértéke 333 814,16 euró, melyből Álmosd 88.857 euró, Újléta 135.246 euró, Salard 33.145,8 euró, Diosig 75.565,36 euró összegű közösségi (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatást kapott. A projekt témája a négy település közti közlekedés fejlesztése a turisztikai és kulturális együttműködés fejlesztése érdekében, növelve a társadalmi, gazdasági kohéziót. A projekt keretében 333.814,16 EUR-ból az Újléta-Álmosd-Diosig-Salard községek összekötésére szolgáló úthálózat építése és fejlesztése infrastrukturális beruházás engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére kerül sor 2012. november 30-ig. A tervezést végző cég kiválasztására a vezető partner a Közbeszerzési Törvény 122.§ (7.) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatat le. A tervekben összesen 19,907 km új út építése, és 12,584 km út felújítása szerepel. A projekt során 6 tanulmány, 9 tervdokumentáció készül el.

Várhatóan 2014. januárjában jelenik meg a pályázati kiírás a jelen projekt keretében elkészülő tervdokumentáció alapján a kivitelezési munkálatok elvégzésére.

ASR Víztisztító berendezés

A kormány 1379/2012. (IX.20.) számú határozatában meghatározta az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedéseket. A 2.1. b) pontjában intézkedik az átmeneti vízellátás kiszállítással történő biztosításának kiváltásáról, konténeres szűrőberendezések biztosításával. A konténeres szűrőberendezéseket és ezek, helyszíni telepítését és üzembe helyezését a HM EI Zrt. biztosítja az érintett településekre. 

A víztisztító berendezés elhelyezése a régi vízműtelep területén valósul meg Álmosdon. 

Községünkben az átmeneti ivóvíz ellátására AsR 10/40M konténerizált víztisztító berendezés kerül telepítésre, mely biztosítja az ivóvíz arzén-, vas-, mangán-, és ammónium tartalmának határérték alatti szintjét.

A berendezés a település meglévő ivóvízrendszeréhez nem fog csatlakozni. A lakosság az elhelyezett berendezésnél juthat egészséges “arzénmentes’ ivóvízhez.

 

A berendezés főbb elemei: 

 Konténer: 11,3 * 2,4 * 2,7 m befoglaló méretű konténer, melynek vázszerkezete idomacélokból készül. A külső borítás 60 mm vastag acélfegyverzetű szendvicspanelből készül.

 Vegyszertartályok, adagolók: kármentesítőben elhelyezett 3 db műanyag tartály, és a hozzá csatlakozó 6 db vegyszeradagoló szivattyúk.

 Arzénmentesítő szűrőoszlopok: 2 db 1000 mm átmérőjű acél szűrőtartály a hozzátartozó szelepekkel, szivattyúkkal és szerelvényekkel. 

 Tartózkodási időt növelő tartály: műanyag, állóhengeres tartály, mely a beadagolt vegyszer elegyedését segíti elő a tisztítandó vízzel.

 Aktívszén szűrő (ammóniamentesítés esetén): 1 db 1000 mm átmérőjű acél szűrőtartály a hozzátartozó szelepekkel, szivattyúkkal és szerelvényekkel.

 Zsákszűrő: szűrőoszlopok visszamosásakor keletkező iszapgyűjtésére alkalmazott 650 mm átmérőjű acél dekantáló tartály.

 UV berendezés a megtisztított ivóvíz csírátlanítását szolgáló berendezés.

 Kezelt víztároló tartály: a megtisztított ivóvíz tárolására alkalmas 10 köbméteres napi tartály.

 Vízkiadó hely: 2 db vízcsap és a csöpögő víz felfogására használatos tálca.

 PLC vezérlő szekrény: a víztisztító berendezés állandó felügyelet nélküli automatikus működését biztosítja.

 Erősáramú kapcsoló szekrény: a berendezés működéséhez szükséges elektromos energia elosztását szolgálja.

 Világító testek, kapcsolók, dugaljak

 Szellőző ventillátor: a berendezés gépterének megfelelő levegő ellátását lehetővé tevő ventillátor.

 Fűtő berendezés: a gépészeti térben elhelyezett elektromos fűtőberendezések biztosítják a berendezés temperáló fűtését a téli hónapokban. 

 

A BMÖKI által megadott felsorolásban szerepel a mi településünk is. 

 

 

Álmosd, 2012. október 31.

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás

Álmosd Község Önkormányzata, a 2012. október 29-én meghozott miniszterei döntésnek megfelelően, 6 467 054 forintos támogatást nyert el. A pályázatnak köszönhetően helyi önkormányzatunk Polgármesteri Hivatalának épülete, felújításra kerül a 2013-as évben.

Mindez azért szükséges, mert a Hivatal épülete körülbelül 50 éves, a nyílászárók rosszul szigetelnek, a tető több helyen beázik, a homlokzatvakolat mállik. Az épület nem méltó a funkciójához.

A fejlesztés műszaki tartalmát tekintve: a nyílászárókat, az ereszdeszkákat kicserélik; a külső- és belső párkányokat, a csatornát helyreállítják; hőszigetelést alkalmaznak a lábazat, a homlokzat, illetve a lapos tető esetében.

A beruházás által nemcsak esztétikai javulás várható, hanem a fűtési költségek 15-20 %-os megtakarítása, azaz éves szinten körülbelül 120 000 – 160 000 forint. Ráadásul az előkészítő munkákba, valamint a felújítás utáni takarításba, a külső- és belső festések elvégzésébe a helyi lakosság köréből kikerülő közfoglalkoztatottakat is bevonják (mivel ezek a munkálatok nem szerepelnek a vállalkozói árajánlatban).

 

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

 

K i v o n a t : Álmosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 19.-i ülése jegyzőkönyvéből:

 

 

41/2011. (IV.19.) számú képviselő-testületi határozat:

 

 

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Álmosd Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

 

I.

A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

 

1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban az önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza:

– a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét,

– a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét,

– a közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét, valamint

– az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületet.

2., A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Álmosd Község Önkormányzat minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja az 1. sz. melléklet szerinti értékhatárokat, valamint arra az esetre, ha tervpályázati eljárást folytat le.

3., A Szabályzat személyi hatálya a közbeszerzési eljárásban részt vevő személyekre terjed ki.

 

II.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ BESZERZÉSEK

 

1., A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg szolgáltatás megrendelése, kivéve a szolgáltatási koncessziót.

 

2,. Az árubeszerzés: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.

 

3., Az építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:

 

a) a Kbt. 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

b) az építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.

 

4., Az építési koncesszió: olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.

 

5., A szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

 

6., A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatásmegrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.

 

7., Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – közbeszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni.

 

8., Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek a 2. és az 5. pontok szerinti a tárgya, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés mértékét.

 

III.

A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK ÉS A KÖZBESZERZÉSEKKEL

KAPCSOLATOS KÖZÖS SZABÁLYOK

 

1., E szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések vonatkozásában a beszerzési értékhatárokat a hatályos Közbeszerzési törvény, valamint az éves költségvetési törvény határozza meg.

 

2., A költségvetési év elején, legkésőbb a költségvetési év április 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal éves összesített közbeszerzési tervet /a továbbiakban: közbeszerzési terv/ készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az önkormányzat a honlapján, a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül – közzé kell tennie. A közbeszerzési terv nyilvános, melyet a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére meg kell küldeni (Kbt. 5. §).

 

3.1. A Polgármesteri Hivatal – a költségvetési év kezdetét követően – előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett

– összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) árubeszerzéseiről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárokat;

– a Kbt. 3. melléklete szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közösségi értékhatárt.

3.2. Az ajánlatkérő előzetes összesített tájékoztatót készíthet a tervezett építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás becsült értéke eléri vagy meghaladja az építési beruházásra irányadó közösségi értékhatárt. Ha az ajánlatkérő tájékoztatót készít, azt a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészítenie.

3.3. Az előzetes összesített tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön-külön is el lehet készíteni.

3.4. Az ajánlatkérő az előzetes összesített tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján teheti közzé. A hirdetmény honlapon történő közzétételére a hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére elektronikus úton történő feladását követően kerülhet sor. (Kbt. 42. §, 43. §).

 

4., A Polgármesteri Hivatal az éves beszerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának (Kbt. 16. §).

 

5., Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó közreműködik a 2. – 4. pontokban szereplő feladatok elvégzésében.

 

Tanácsadó megbízásáról a Polgármester dönt. A tanácsadóval kötött szerződésnek a tanácsadó felelősségi körét tartalmaznia kell.

 

IV.

A BESZERZÉSI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

 

1., A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog átengedésének értékét.

2., A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg – a 125. § (2) bekezdésének c) pontja (135. §) szerinti eljárásban – a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni.

3. A.) Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése:

a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

b) határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

 

B.) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

a) az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, a vételárral együtt számított legmagasabb ellenszolgáltatás.

Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás megrendelést is magában foglal, a becsült érték megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani. Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is.

 

C.) A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat:

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

D.) A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor figyelembe kell venni

a) biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat;

b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, jutalékot, kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat;

c) a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot.

 

E.) Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani.

Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani.

Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, illetőleg szolgáltatások becsült értékét is.

Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, illetőleg szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék e törvény alkalmazását ezen árubeszerzésre, illetőleg szolgáltatás megrendelésére.

 

4., A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek

a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és

b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

 

5., A 4. ponttól eltérően az egy építménnyel kapcsolatos 25. § szerinti szerződés becsült értékét nem kell más építménnyel kapcsolatos építési beruházás becsült értékével egybeszámítani, kivéve az általános javítási munkálatokra vonatkozó építési beruházásokat, melyek becsült értékét – ha a 4. pont szerinti feltételek fennállnak – egymással akkor is egybe kell számítani, ha több építménnyel kapcsolatosak.

 

6., A 4. ponttól eltérően a becsült érték kiszámítása során más közbeszerzés becsült értékével nem kell egybeszámítani az olyan közbeszerzést, amelynek általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke szolgáltatás és árubeszerzés esetében 21 031 200 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 262 890 000 forintnál kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított közbeszerzés értéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit a 4. pont alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő ezen közbeszerzés és a vele a 4. pont szerint egybeszámítandó közbeszerzések együttes becsült értékeként.

 

V.

A KÖZBESZERZÉSEK LEFOLYTATÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

 

A. Az ajánlatkérő

 

1., Az ajánlatkérő Álmosd Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete. A Képviselő-testület ezen joga át nem ruházható jog.

2., Az ajánlatkérő képviseletében a polgármester jogosult eljárni. A polgármester jogait és kötelezettségeit a Polgármesteri Hivatal útján teljesíti, illetőleg gyakorolja.

 

B. A közbeszerzési eljárásokban közreműködő személyek, szervezetek

 

1., A közbeszerzési eljárásokban az alábbi személyek és szervezetek működnek közre:

 Polgármester

 Képviselő-testület

 Jegyző

 Közbeszerzési tanácsadó

 Közbeszerzési referens

 Közbeszerzési bírálóbizottság

 Külső szakértő

 Polgármesteri Hivatal pályázati referense

 Polgármesteri Hivatal iratkezelő köztisztviselője

 

C. Összeférhetetlenségi okok

 

1., A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.

 

2., A felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által nem vonható be, az eljárás irataiba az eredményhirdetésig nem tekinthet be (a 80. § (4) bekezdése és a 118. § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely

a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.

3., Nem kell alkalmazni a 2. pontot, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az általa az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az ajánlatkérő által az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel a 2. pont a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként.

 

4. Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja vagy hozzátartozója tekintetében, ha az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni részesedéssel.

 

5. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz – a 3. vagy az 5. pont szerinti esetben – csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként (távolmaradási nyilatkozat).

6. Ha a 2., a 4., az 5. pontot megsértették, vagy a 3., illetőleg az 5. pont szerinti nyilatkozata ellenére az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet a 2. pont hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt személyekkel, szervezetekkel a 2. pont a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet.

 

D. A döntések előkészítése és meghozatala

 

1., A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító hirdetmény, felhívás, illetve a dokumentáció előkészítése a Polgármesteri Hivatal; a hirdetmény, a felhívás, illetve a dokumentáció és az annak részét képező szerződés(tervezet)ek jóváhagyása a Képviselő testület feladata. Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó részt vesz a tervezetek elkészítésében, a döntések előkészítésében. Szakvéleményével segíti a bizottságok, illetve a képviselő-testület munkáját.

 

2., A Kbt. 8. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint az egyes közbeszerzési eljárások vonatkozásában – az ajánlatok elbírálására – legalább háromtagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot kell létrehozni. A Közbeszerzési Bírálóbizottságnak lehetnek állandó és az egyes eljárások során meghatározott eseti tagjai.

Az eljárásokat lezáró döntéseket a képviselő testület hozza meg a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján. A Közbeszerzési Bírálóbizottság a részvételi jelentkezések értékelésében is részt vesz, írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselő testület számára. Tárgyalásos eljárásokban a tárgyalás lefolytatását a Polgármester és/vagy az általa megbízott személyek végzik.

 

3., Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó a részvételi jelentkezéseket illetve ajánlatokat kiértékeli, az értékelés alapján szakvéleményt készít a bírálóbizottság részére. A tanácsadó a tárgyalásos eljárásokban folyó tárgyalásokon részt vesz, igény esetén vezeti a tárgyalást.

 

4., Az eljárásban szükséges és előírt dokumentumok elkészítése és elküldése, illetve megjelentetése a Kbt. előírásai szerint a Polgármesteri Hivatal feladata. Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a dokumentumokat a tanácsadó készíti el.

5., A Jegyző köteles a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről a bizottság döntését követően külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a 34/2004. /III. 12./ Korm. rendelet szabályai szerint a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától illetőleg a szerződés teljesítésétől számított tizenöt munkanapon belül kell feladni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. A tájékoztatóban az ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal (Kbt. 307. §). Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó közreműködik a tájékoztató elkészítésében.

 

6., A Bírálóbizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt:

 

– a közbeszerzéssel érintett intézmények képviselői,

– feladattal rendelkező külső szakértők,

– belső ellenőrzéssel megbízott személy.

 

7., A bírálóbizottság üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv részét képezi az állandó tagok indoklással ellátott egyéni bírálati lapjai.

 

8., A részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok felbontásánál a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai, az érintett szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja, a Képviselő-testület által megbízott külső szakértő, tanácsadó, bonyolító képviselője, a pályázati referens, a Közbeszerzési Tanács tagja vagy az általuk megbízott személyek, továbbá – ha a beruházáshoz központi költségvetési támogatásban részesül az önkormányzat – a külön jogszabályban meghatározott szervek, személyek lehetnek jelen.

 

9., A Bírálóbizottság tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők titoktartásra vonatkozó nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése előtt. Az eljárásban résztvevő személyek a birtokukba került üzleti titkokat nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha azt jogszabály kötelezővé teszi.

 

10., Az önkormányzat a Kbt. 17/C. §- ban előírt adatokat, információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzéteszi. A közzétételért felelős személy a Jegyző.

 

11., Az önkormányzat közzétételi kötelezettségének megfelelhet úgy is, hogy honlapjáról elérhetővé teszi a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan megjelenő adatokat, információkat.

 

 

 

 

VI.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

1., Polgármester feladat- és hatásköre:

– Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért.

– Biztosítja az éves közbeszerzési terv képviselő-testületi jóváhagyásra történő előkészítését.

– Dönt az egyes közbeszerzési eljárások megindításáról.

– Kezdeményezi a közbeszerzési eljárás megindítását az éves közbeszerzési tervnek megfelelően.

– Intézkedik a hirdetmények közzétételére vonatkozóan (a kísérőlevelek aláírásával).

– Elrendeli a közbeszerzési eljárások lefolytatását érintő ellenőrzéseket, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről.

– Dönt a békéltetési eljárásban való részvételről, valamint a békéltetési és a jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérőt képviselő személyéről

 

2., Jegyző feladat- és hatásköre:

– Felelős a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának megszervezéséért.

– Kijelöli a hivatal megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselői, ügykezelői közül a Közbeszerzési Munkacsoportot, mely legalább 2 főből áll. Szükség szerint gondoskodik a munkacsoport kibővítéséről a Hivatal további szakembere(i) vagy külső szakértő(k) bevonásával.

– Figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását, rendszeresen ellenőrzi a közbeszerzési eljárásba bevont köztisztviselők és más személyek tevékenységét.

– Kivizsgál minden közbeszerzést zavaró körülményt, és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja.

– Rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok megosztásáról, s azt a köztisztviselők munkaköri leírásában rögzíti.

– Felelős a Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az iratok határidőben történő megküldéséért, valamint az ajánlatkérő által felkért jogi képviselővel együtt az észrevételek elkészítéséért.

 

3., Közbeszerzési Bírálóbizottság:

 

a) Állandó Tagjai:

– Polgármester;

– Jegyző;

– Jogi szakember;

– Pénzügyi szakember;

– Közbeszerzés tárgya szerinti szakember.

 

Eseti Tagjai:

– közbeszerzési tanácsadó;

– az állandó tagok által kijelölt további szakértők.

 

b) Feladatai:

– Az ajánlatok elbírásának előkészítése.

– Az értékelési eljárás lefolytatása és az eredményének a Képviselő-testület elé terjesztése döntés céljából.

– Jegyzőkönyv készítése a bizottság munkájáról.

– A közbeszerzési eljárási szakaszokat lezáró határozatok meghozatala.

– A közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslat elkészítése.

– A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekben foglaltak teljesülésének figyelemmel kísérése.

– A közbeszerzési eljárásban szükséges egyéb döntések meghozatala.

 

c) Eljárása

– A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

– Tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.

– Döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

 

4., Közbeszerzési referens:

– Az egyes közbeszerzési eljárási fajták ajánlati (ajánlattételi) felhívásának összeállítása.

– Javaslat tétele, illetve kérése a felhívást kiegészítő dokumentációra.

– Részvétel az ajánlati bontáson, gondoskodás a törvényben meghatározott jegyzőkönyv előkészítéséről

– A beérkezett ajánlatok érvényességének megállapítása, a bíráló szempontok alapján az ajánlatok értékelése, döntési javaslat készítése a bírálóbizottság részére.

– Tárgyalásos eljárásnál a beérkezett ajánlatok alapján javaslat (forgatókönyv) készítése a tárgyalás menetére.

– Az eredményhirdetési összegezés elkészítése.

– A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények elkészítése és továbbítása.

 

5., Közbeszerzési tanácsadó

A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárás lebonyolításában ajánlatkérő köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni, aki az eljárás lebonyolításában résztvevő személyekkel együttműködve látja el feladatát.

– Az egyes közbeszerzési eljárási fajták ajánlati (ajánlattételi) felhívásának összeállítása.

– Javaslat tétele, illetve kérése a felhívást kiegészítő dokumentációra.

– Részvétel az ajánlati bontáson, gondoskodás a törvényben meghatározott jegyzőkönyv feltételeiről.

– A beérkezett ajánlatok érvényességének megállapítása, a bíráló szempontok alapján az ajánlatok értékelése, döntési javaslat készítése a bírálóbizottság részére.

– Tárgyalásos eljárásnál a beérkezett ajánlatok alapján javaslat (forgatókönyv) készítése a tárgyalás menetére.

– Gondoskodás az eredményhirdetései határozat megszövegezéséről.

– Az eredményhirdetésre az írásbeli összegezés elkészítése.

– A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények elkészítése és továbbítása.

 

7., Szakértők:

a) Pénzügyi szakértő

– Ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítésében való közreműködés.

– A beérkezett ajánlatok átvizsgálása pénzügyi megfelelőség szempontjából.

– Ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolásában való részvétel.

– Szerződéskötéssel kapcsolatos pénzügyi kérdések kezelése.

– Az ütemtervben foglalt határidők betartása.

– Egyéb, a közbeszerzési referens által megnevezett tevékenység az eljárás lebonyolítása érdekében.

 

b) Jogi szakértő

– Ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítésében való közreműködés.

– Ajánlatok átvizsgálása jogi megfelelőség szempontjából.

– Ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolásában való részvétel.

– Szerződéskötéssel kapcsolatos jogi kérdések kezelése.

– Bírálóbizottsági üléseken való részvétel, jogi tájékoztatás adása.

– Az ütemtervben foglalt határidők betartása.

– Egyéb, a közbeszerzési referens által megnevezett tevékenység az eljárás lebonyolítása érdekében.

 

c) Műszaki szakértő

– Ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítésében való közreműködés.

– A beérkezett ajánlatok átvizsgálása szakmai-műszaki megfelelőség szempontjából.

– Ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolásában való részvétel.

– Szerződéskötéssel kapcsolatos műszaki-szakmai kérdések kezelése.

– Az ütemtervben foglalt határidők betartása.

– Egyéb, a közbeszerzési referens által megnevezett tevékenység az eljárás lebonyolítása érdekében.

 

8., Polgármesteri Hivatal pályázati referense

– Ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítésében való közreműködés.

– A beérkezett ajánlatok átvizsgálása megfelelőség szempontjából.

– Ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolásában való részvétel.

– Szerződéskötéssel kapcsolatos pénzügyi kérdések kezelése.

– Egyéb, a közbeszerzési referens által megnevezett tevékenység az eljárás lebonyolítása érdekében.

– Előkészíti a tájékoztató jelentést az előző évben lefolytatott közbeszerzésekről, és felelős a jelentés Közbeszerzési Értesítő május 31-ig történő megküldéséért.

– A költségvetési rendelet elfogadását követően a jogszabályi feltételek fennállása esetén ütemtervet készít az önkormányzat közbeszerzéseire, és árpilis 15-ig előzetes összesített tájékoztatót küld meg a Közbeszerzési Értesítőben való közzététel céljából.

 

9., Polgármesteri Hivatal iratkezelője

– Postázás, iktatás, ügyintézés.

 

VII.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS TESTÜLETEK FELELŐSSÉGE

 

1., A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, illetve az eljárás más szakaszában

– a pénzügyi lebonyolításért a jegyző felelős

– a közbeszerzési műszaki leírás készítése és a műszaki lebonyolítás, az ajánlatok alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése a jegyző, illetve közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés szerinti módon) feladata és felelőssége

– a jogszabályoknak való megfelelőség, az eljárás jogszerűségének biztosítása a Jegyző illetve közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés szerinti módon) feladata és felelőssége

– a beszerzési eljárások lebonyolításának koordinálása, a hirdetmények megküldése és közzététele, a határidők megtartásának biztosítása, az ajánlatok alapján az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése a jegyző, illetve közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés szerinti módon) feladata és felelőssége

– közbeszerzési tanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó felel a döntéseket előkészítő szakvéleményéért (a megbízási szerződés szerinti módon)

 

2., a) A képviselő-testület felel minden, a közbeszerzési eljárás során hozott határozatáért.

b) A Jegyző felel a jelen szabályzatban foglaltak betartásáért, illetőleg betartatásáért.

c) Az alkalmazott, vagy megbízott szakértő – akár természetes személy, akár jogi személy, akár jogi személyiség nélküli gazdasági társaság -, illetve a bonyolító felel mindazért, amit a közbeszerzési eljárás során, vagy azzal összefüggésben önállóan, vagy részben önállóan eljárva végez.

 

 

VIII.

A DOKUMENTÁLÁS RENDJE

 

1., A közbeszerzései eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés teljesítéséig írásban, illetőleg – az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén (20. § (1) bekezdés) külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint – elektronikusan köteles dokumentálni.

Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.

2., Az 1.) pontban meghatározott közbeszerzési eljárások dokumentumainak megőrzése a Jegyző feladata.

 

IX.

BELSŐ ELLENŐRZÉS

 

1., A közbeszerzéseket illetve a közbeszerzési eljárásokat a Pénzügyi Osztály vezetője beszerzési projektenként ellenőrzi. A Pénzügyi Osztály vezetője a Közbeszerzési Bírálóbizottság, illetve a Képviselő-testület beszerzési tárgyú ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

2., Belső ellenőrzésre jogosultak továbbá:

 

a., Jegyző

b., az önkormányzat belső ellenőre

 

3., A belső ellenőrzés során észlelt törvénytelenséget illetve szabálytalanságot az észlelő köteles haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek elmulasztásáért felelősség terheli a mulasztót.

 

X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1., A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2003. évi CXXIX. tv., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2., A Szabályzat Képviselő-testület által történő elfogadása napján lép hatályba.

3., A 2. pontban meghatározott időponttól kezdődően a 27/2010.(IV.07) Határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.

4., Ezen Szabályzatot a Képviselő-testület a …../2011. (……) Kvt.határozatával fogadta el.

 

Álmosd, 2011. április 19.

 

 

 

Polgármester Jegyző

 

 

 

 

1. számú melléklet

 

 

Az egyszerű közbeszerzés értékhatárai

 

 

Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2011. január 1-jétől:

a) árubeszerzés esetében: 8 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 15 millió forint;

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

 

 

 

 

 

Álmosd, 2011. április 19.

 

 

 

 

 

 

Köteles István sk. Benő János sk.

polgármester m.b. jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

 

Szabadosné Papp Mariann

előadó

 

Skip to content