Chernel József Önkormányzati Óvoda

 Cím: 4285 Álmosd, Bocskai u. 14. sz.

Tel: 06/52 388-010

E-mail:

Honlapja

REGISZTRÁlT TEHETSÉGPONT

A Tehetségpont azonosító száma: TP 160 002 748
Om azonosító: 030952.

„A tehetséges gyermek elsősorban gyermek és csak másodsorban tehetséges.
Óvodástól elvárható viselkedést várjunk el tőle!”
(Coffey)

A tehetséggondozó program címe: Szárnyalni Szabadon a Szabadban…..

Rólunk:

2011.októberében kaptuk meg az értesítést, hogy óvodánk kérelmének helyt adva regisztrált tehetségpont lettünk. Óvodánkban tehetséggondozó munkaközösséget alakítottunk ki, meghatároztuk céljainkat.
Terveink megvalósításában nagy hatással volt nevelőtestületünkre Dr. Harsányi István gondolata „Az átfogó tehetségvédelmi munkának lehetőség szerint már az óvodáskorban el kell kezdődnie, s mindenkor az életkori, egyedi lehetőségekhez, képességekhez igazodva, az egyének teljes kifejlesztéséig kell tartania.”
Három területen alakítottunk tehetség műhelyeket, legfontosabb feladatunknak az érintett területen való szakmai tájékozódást tartottunk és már a megalakulás előtt figyelembe vettük az óvodapedagógusok szakmai kompetenciáit:
Színes varázs tehetségműhely – kézműves – művészeti csoport
feladat: az anyagismeret, az eszközök helyes használata, mely fejleszti a koncentrációt és az ügyességet, mindeközben a gyerekek erős oldalainak jellemzői is fejlődnek: a kreativitás, a vizuális gondolkodás, a finommozgás, az esztétikai fogékonyság,, a képi kifejezőkészség, egyéni sajátos vonalvezetés képessége.
Cini Cini… tehetségműhely – énekes – hagyomány ápoló csoport
feladat: az óvodába járó gyermekek körében a zenei tehetségek beazonosítása, képességeik megismerése, fejlesztése és ehhez igazodva személyiségük komplex fejlesztése az ének-zene lehetőségével. A zenei alkotókedv kiéléséhez és a műhelymunkához szükséges meghitt, bizalmas légkör kialakítása. Társas kapcsolatok, szociális érzékenység fejlesztése. A csoporthoz tartozás élményének kialakítása.

Tündér világ .. tehetség műhely- dramatikus játékok…. csoport
feladat: a kiemelkedő nyelvi adottságokra alapozva az inger gazdag környezet mellett, szabadságra, önállóságra, igazi feladatokra , kihívásra van szüksége a gyermeknek, ahol támogatják őt. Dramatikus eszköztár biztosításával kifejezheti önmagát, átadhatja érzéseit a mozgás nyújtotta örömök megélésével.

Pedagógiai Programunk vezérfonalát követve ( adaptált Lépésről Lépésre program + kompetencia alapú óvodai program szellemisége) alakítottuk ki a projekt rendszert a tehetségműhelyek gyakorlati tevékenységéhez.
Óvodánk nevelési koncepciójának alapja :
– A szeretet, a megértés, megismerés, elfogadás, fejlesztés, az érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben a másság elfogadására nevelő, élmény gazdag mindennapok megteremtése.
– Mindenki fontos, mindenkinek fontos feladatai vannak, mindenki tud újrakezdeni, küzdeni, együtt, egymásért cselekedni-,
– A szép dolgokat meglátni az életben, a természetben, a művészetekben.
– A rosszakat a jótól megkülönböztetni, helyes értékítéletet kialakítani magunkról és a bennünket körülvevő világról.
– Személyes példamutatással, a gyermekeket a jó cselekvésre rávezetni,
– Viselkedéssel, jó szóval, jó szívvel összetartásra, egymásnak örömet okozásra nevelni, a világ dolgaihoz örömteli cselekvő hozzáállást kialakítani.
– nagy hangsúlyt kapnak az érzelem – közösség – erkölcs – mozgás tartalmi elemei az egyéni szükségletek figyelembevételével.
– Nevelőmunkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekekben alakuljon ki a megfelelő értékrend, a környezettudatos életvitel.
Élményekkel teli műhelyfoglalkozásokat követően a szülőknek – érdeklődőknek is megmutattuk hogy a fejlesztőmunka eredményeként mennyit fejlődtek, ügyesedtek, magabiztosabbá váltak. Ennek hatására kapcsolatunk a szülőkkel még intenzívebbé vált.
Bemutatkozási lehetőséget teremtünk a tehetségműhelyek megismertetésére, népi gyermekjátékokból, mese feldolgozásokból bemutatót rendezünk.
Kiállítást rendezünk az elkészül művekből
A Lépésről Lépésre Helyi Óvodai Nevelési Programunk lehetőséget teremt az egyéni képesség kibontakoztatására, a tehetség fejlesztésére,a a differenciált foglalkoztatásokra. Óvodapedagógusaink felkészültek, nyitottak a szakmai kihívásokra.
A tehetség műhelyek koordinátora: Bányainé Horváth Zsuzsanna óvodapedagógus – tehetségfejlesztő szakértő kolléganő vállalta fel.
Több területen szerzett plusz ismerettel rendelkező nevelőtestületünk kész a megújulásra:
A 2012/2013-as nevelési év tehetségfejlesztő munkáját a gyermekek komplex együttműködésével megvalósított bemutatkozásával fejeztük be 2013. június 6.-án Családi nap keretén belül.
Az előttünk álló nevelési évre új feladatokat tervezünk, új célokat tűzünk ki, és megkezdjük az
5 – 6 éves gyermekek tehetségazonosítását 2013. június 26.-al.
A beazonosított tehetségígéretek szüleit rendkívüli megbeszélésen tájékoztatjuk a tervezett feladatokról,programokról, tervezett projektekről, melynek aktív részesei lesznek gyermekeik.
 

Projektjeink az óvodapedagógus és a gyermekek együttműködésén alapulnak. Egy-egy témát több oldalról megközelítve, egymáshoz kapcsolódó foglalkozások keretében dolgozunk föl.

Így a részvevők komplex formában többletismeretek birtokába jutnak, s közben a lemaradó területek fejlesztése is megtörténik. Egy-egy projekttel, foglalkozással a célunk, tehát nem csupán a gyermekek ismeretanyagának bővítése, hanem képességeinek, szociális-együttműködési- és társas készségének, kreativitásának, motiválhatóságának fejlesztése is. Az óvónő a gyermeknek elfogadó légkört teremt. Sajátos tempójú, mélységű, többirányú megközelítéssel fejleszti a személyiség összetevőit.

A tehetségazonosítást követően tehetségígéreteink gondozása a gyermekek egész személyiségét szem előtt tartva kétféle módon valósul meg. A gyermek saját csoportjában egyéni fejlesztés útján (amiben jó, abban erősítjük, amiben gyenge fejlesztjük – felzárkóztatjuk), valamint a 2013/2014-es nevelési évtől kezdve gazdagító program keretében projektmódszer segítségével.
A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatása című pályázati felhívásra beadott pályázatunkat támogatásra érdemesnek tartották, így terveink valóra válhattak

A pályázat azonosító száma: NTP-OTM-MPA-12 – 016

ERDEI ÓVODA : 

2013. augusztus végén a Hortobágyi Nemzeti Parkba erdei óvodai program keretében 3 napos alkotásra ösztönző programokat szerveztünk .
A programban az azonosított 5-6 éves tehetséggyanús óvodásaink vesznek részt.
A tehetségfejlesztő- és az óvodapedagógusok irányításával a naponta átélt élmények hatására kialakult alkotókedv kiaknázása a lehetőségek maximális kihasználásával, új eszközök alkalmazásával. Egy-egy műhely munkájában 5-7 gyerek vett
Szeretnénk, hogy a program elősegítse a gyermekek környezettudatos magatartásának és egészséges életvitelének kialakulását, – összhangban a tehetségfejlesztő tevékenységek tervezett sorozatával.
A program különös figyelmet fordít a gyermekek gondolkodásmódjának fejlesztésére, hogy érzékennyé váljanak a környezetük és iránt, és képesek legyenek a természet- és ember alkotta értékek felismerésére és megőrzésére.
Az Erdei Óvoda Program keretén belül a gyermekek három napos, élmény-gazdag programsorozatban vehettek részt, aktívan, játszva sajátíthatják e l a környezettudatos gondolkodás alapjait, beépítve azt a tehetségfejlesztés kitűzött feladatainak megvalósításába.
Az Erdei Óvoda Program cselekvésre, cselekedtetésre, élménypedagógiára komplex módon épülő tapasztalatszerzés, amely figyelembe veszi a fenntarthatóságra nevelés elvét, az óvoda pedagógiai programját. A legfontosabb szempontunknak tartjuk: öröm- és élmény teli legyen a természetben eltöltött néhány nap, mely a későbbiekben meghatározza a gyerekek természethez és egymáshoz való viszonyát, s megismerjék, megszeressék ezt az életformát.

CÉLUNK – hogy az erdei óvoda megszervezésével a gyerekek maradandó élményt szerezzenek és ennek következtében megvalósuljanak az alábbi célok

– A gyerekek képességeinek, adottságainak (erős és gyenge oldalainak) feltárása és intenzív fejlesztése, képességeik minél magasabb szintre juttatása.
– Kulcskompetenciák fejlesztése a leghatékonyabb pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazásával.
– A személyiség életkornak megfelelő fejlesztése (motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra, stb.)
– környezettudatos magatartásra nevelés.
– a puszta növény és állatvilágának megismertetése, megszerettetése
– a tehetség megnyilvánulásának korai felismerése, fejlesztése, gondozása
– az alkotáshoz szükséges pozitív élmény biztosítása
– a gyermek viselkedésében olyan tulajdonságok megismerése, amelyek eddig nem jöttek felszínre
– komplex módon történő személyiségfejlesztésüket .
– olyan programok szervezése, amely tehetségfejlesztés fontos színtere lehet
– Korai tehetséggondozás megkezdése,
– Koherencia teremtés a pedagógiai értékek és szakmai tapasztalatok terén,
– Az óvodai kereteken túl olyan lehetőségek keresése, melyben a gyermek ismeretei bővülnek, szélesedik látóköre, aktívvá válik kreativitása.
– Figyelünk arra, hogy ne csak a specifikus tehetsége fejlődjön, sokkal inkább a személyiség egészének – érzelmi, intellektuális, művészi, szociális adottságoknak – a fejlesztése a tevékenykedtetés, az önállóan létrehozott alkotás örömének megélése , a célunk.

A program ütemterve 

1. tehetségazonosítás 2013. június 26
2. szülői megbeszélés 2013. szeptember első hete
3. terepbejárás 2013.október 25
4. erdei óvoda 2013. október 28-29-30
5. november 15-ig – konzultáció a szülőkkel és a gyermekek óvodapedagógusával az erdei óvoda tapasztalatairól, a gyermekek teljesítményéről, viselkedéséről
6. november 05 – SZAKMAI NAP az óvoda környezetében lévő tehetségpontok képviselőivel –óvodapedagógusaival, a projekt megvalósításában résztvevőkkel.
Szakmai előadás – Danyi Gyula Szent Gergely Népfőiskola igazgatójával.
7. november 15 ig a Vojtína Bábszínház kiállításának megtekintése
Láposi Terka játszószínház vezetőjének közreműködésével .
8. november 15-ig kiállítás készítése
9. továbbképzés október-november hónapban

A PROGRAM INDÍTÁSA TEHETSÉGAZONOSÍTÁSSAL, – ZÁRÁSA SZAKMAI NAPPAL

Erdei Óvoda programja:

A program koordinátora : Posta Róza a Hortobágy – Máta fecskeház programszervezője
Helyszín: Hortobágy-Máta
Résztvevők: 17 fő nagycsoportos óvodás gyermek, 6 fő óvodapedagógus
Időtartam : 3 nap
Utazás: bérelt autóbusszal
Étkezés : A Génmegőrző Nonprofit Kft. menzáján

A program megkezdése előtt a jelenlegi és a jövőbeni tehetségműhelyes gyerekekkel
( középső és nagycsoportosok 47 fő ) „terepbejáráson” vettünk részt.

Előzetes feladatok: 

– Aktuális helyszín kiválasztása (internetes keresés)
– Kapcsolatfelvétel a táborhely üzemeltetőjével
– A helyszín megtekintése, a részletek megbeszélése,
– A táboroztató felnőttek megbeszélése
– költségvetési terv készítése
– Szülői értekezlet megszervezése a táborozó gyerekek szülei számára
– Utazás megszervezése
– Gyerekeknek készített lista a szükséges holmikról
– A szükséges orvosi igazolás beszerzése ( csak egészséges gyermeket viszünk az erdei óvodába!)
– Egészségügyi láda áttekintése, feltöltése
– A programok megszervezéséhez szükséges eszközök előkészítése
– A gyerekek TA J- szám listájának elkészítése,
– telefonos elérhetőségek rögzítés ( óvodapedagógus – szülők )

Szükséges eszközök a műhelymunkákhoz, szabadidő eltöltéséhez:
– mesekönyvek, bábok
– anyagok, kendők, kalapok,
– olló, ragasztó, zsírkréta rajzlap, írólap
– színes ceruza, ecset, festékek
– foglalkoztató lapok, rajzszög,
– gyurmaragasztó
– hangszerek, fűzfa síp készítéséhez kések
– kékfestő szoknyák
– társasjátékok, kártya , labda
– fényképezőgép,
– videokamera
– távcső,
– nagyító,
– zseblámpa,
– műanyag zsák a hulladéknak általunk készített eszközök

A viselkedési szabályok megbeszélése a gyermekekkel:

– beszélgetés az erdei óvodai élet várható eseményeiről
– az utazás szabályainak tudatosítása
– a tervezett tevékenységek megbeszélése
– csak a fontos dolgokat hozzd magaddal !
– Ne felejtsük el, hogy „vendégek” vagyunk a természetben
– Tisztelettel, alázattal közelítsünk a természethez, a társakhoz
– Köszöntsük illendően a helyieket
– Keressük a csendes, minél kisebb zajjal járó foglalkozásokat
– gyűjtögetés helyett inkább szemlélődjünk, rajzoljunk, fényképezzünk
– A felnőttek személyisége, mintaadása kulcskérdés
– környezettudatos magatartás : takarékosság (víz, ennivaló, áram) alapvető nevelési szempont.

PROGRAM:

1. nap:

8.00 órakor indulás az óvodából

8.40 órakor reggeli Látóképnél

10.00 órától a az erdei iskolában mondókázás – énekes játék – táncház

10.45 órakor tízórai

11.00 órától dramatikus játék – daruzás,

 

12.30 órakor ebéd, szabad program a játszó téren,

séta a természeti kiállítás útvonalán a Turinform épületében.

 

14.00 órakor: a Körszín megtekintése ismerkedés a kézművességgel.

15.00 órakor: Uzsonna, majd

az erdei iskolában a nap élményeinek megbeszélése, élményfeldolgozás

az ábrázolás eszközeivel..

 

16.00 órákor: daru program élőben is megnéztük a darvak behúzását, természetőr vezetésével.

18.00 órakor kora esti vacsora Látóképen

 

19.00 órakor hazaérkezés

2. nap

 

8.00 órakor indulás az óvodából

8.40 órakor reggeli Látóképnél

10.00 Betekintés a Hortobágy madárvilágába

Helyszín: Hortobágy-Halastó

 

Utazás kisvasúttal a tavak közé, a természeti túra során a vizes élőhelyek megismerése: vízi, mocsári növényzet, vízi madarak viselkedésének, táplálkozásának megfigyelése. A program során betekintés a vonulás kutató állomás működésébe.

A program időtartama alatt tízórai

12.30 órakor ebéd, szabad program a játszótéren

 

14.00 órától a pásztor múzeum megtekintése, – fotózás

14.40 órától adventi délután, ebben lenne batikolás,nemezelés, mézes sütés, gyertyamártás, gyertyatartó festés – közben uzsonna

16.50 órakor indulás haza- útközben Látóképen kora esti vacsora

 

18.20 órakor hazaérkezés

 

3. nap

 

8.00 órakor indulás az óvodából

 

8.40 órakor reggeli Látóképnél

 

10.00 órától szekértúra keretében ismerkedés a szabadban élő régi háziállatokkal: racka juh, magyar szürke marha, mangalica sertés, vízi bivaly. A programban csikósbemutató is szerepelt.

12.30 órakor ebéd, szabad program – ostor csattogtatás – élmény feldolgozás dramatikus játékkal

betyárpróba….

 

14.30 órától Puszta szafari – Látogatás a Malomházi bemutató területen

Helyszín: Hortobágy – Malomháza

 

A Pásztormúzeumtól a nemzeti park járművével utaztunk a Hortobágyi Vadasparkba. A Vadaspark kiválóan alkalmas az ősi puszta vadvilágának bemutatására; az ember megjelenése előtt ezen a tájon élő, de a civilizáció térhódítása miatt a területről kiszorított, illetve a nemzeti parkban ma is vadon élő állatfajokat mutatja be. A látogatás során megfigyelhető volt a Przewalski-ló, Heck-marha, vadszamár, farkas, sakál, pelikán, vadmacska, réti sas, keselyű.

A területen a nemzeti park járművével és gyalogosan közlekedtünk.

A program ideje alatt: uzsonna

16.00 óra program zárás, indulás haza

 

A háromnapos program ideje alatt is a gyermekek igényeihez mérten tág cselekvési szabadságot biztosítunk. Sokféle, gazdag tapasztaltatás mellett nyitott, különféle megoldási lehetőséggel rendelkező feladatokat adunk.

A tehetségfejlesztő foglalkozások végén a gyerekek hangulatmérő eszközök segítségével adtak visszajelzést az őket ért impulzusokról. Ezen eredményeket rögzítettük, és a projekt lezárását követő megbeszéléseken elemeztük.

A programban résztvevő gyermekek alapvetően időben és térben ugyanazon helyen volta, ugyanazon hatások érték őket, de az átélt élményt mindhárom tehetségműhely a saját eszközeivel dolgozta fel. Voltak választható, és kötelező tevékenységek, minkét tevékenységformában motiváltak voltak a gyerekek – egy egy szituáció magával ragadta Őket, és valósággal SZÁRNYALTAK

 

Az erdei óvoda élményeinek feldolgozása a tehetségműhely foglalkozásain:

                                     Tündérvilág dramatikus játékok az élmények megjelenítésével

 

                                  Cini cini muzsika – az élmény megjelenítése zenei eszközökkel….

                                         A Vojtina Bábszínkáz kiállításán voltunk

 

 

 

 

A program eredményeinek bemutatására:

 

 

– Felhívó plakátot készítettünk, melyet elhelyeztünk az óvodánk hirdető tábláján,

– A projekt ideje alatt megörökítettünk minden eseményt, melyben a gyermekek alkottak, tevékenykedtek.

– Pillanatképeket készítettünk érzelmi megnyilvánulásaikról.

– Az elkészült képekből, a gyerekek munkáiból prezentációt állítunk össze.

– Programfüzetet készítettünk,

– Olyan kiadványt készítettünk, mely a tehetségazonosítástól a kiteljesedésig nyomon követi azt az utat, melyet a gyermekek bejártak a projekt ideje alatt. Ezen kiadványt mindazok megkapják, akik részt vettek szakmai napunkon.

– Természetesen a kiadvány is felkerül a honlapunkra.

 

A program fenntarthatósága:

Az erdei óvodában átélt közös élmény megalapozta a 2013/2014-es nevelési évünk tehetséggondozását.

Remélhetőleg a gyermekek olyan élményekkel gazdagodtak, melyre tudunk építeni.

Igaz, hogy ez a projekt lezárult, de azok az élmények, melyeket megéltek a gyerekek megmaradnak, mert amit megélnek azt nem lehet tőlük elvenni.

Reményeink szerint gazdagította érzelmi életüket és társas kapcsolataikat, bátrabbak önállóbak , magabiztosabbak lettek.

A programban gyermeki kíváncsiságra és cselekvésre kitartásra építettünk.

Segíti a szabályok elsajátítását, a környezetbarát magatartás kialakulását.

A feladatvállalásuk – önbizalmuk egy magasabb szintre ért, mely a kifejező képességük javulását is elősegíti.

Empatikusabbak lesznek,kapcsolat teremtésükben is teljesebbekké válnak.

Mindezen pozitív hatások érvényesülnek, megmutatkoznak viselkedésükben, kihatnak egész személyiségükre.

Eredményességünket a gyermeki egyéni mérésekkel, a partneri elégedettség mérésekkel követjük nyomon folyamatszabályozásunk alapján.