HIRDETMÉNY ESETMENEDZSER munkakör-státusz betöltésére

2018. április 5. kedd

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, esetmenedzser munkakörbe, státuszba

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

Az esetmenedzser munkakör/státusz célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül a munkát keresők munkavállaláshoz szükséges egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében. Operatív cél pedig az, hogy, az egyéni igények, szükségletek felmérése alapján kerüljenek rögzítésre az ügyfél konkrét fejlesztendő készségei, képességei. A feltárt komplex problématérkép alapján készüljön el egy cselekvési terv, amelyben meghatározásra kerülnek azok a konkrét tevékenységek, amelyeket az ügyfél fejlesztése, állapotának, körülményeinek javítása érdekében el kell végezni..

3.      A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, esetmenedzserekkel, klubvezetőkkel, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

 

3.      Az Esetmenedzser munkájának részfeladatai:

–      Az előírt „EFOP-1.5.3 Egyéni fejlesztési terv sablon” dokumentum alapján a feladat a következő mellékletek elkészítését tartalmazza:

–        Személyes adatok (1. sz. melléklet)

–        Egyéni fejlesztési terv (2. sz. melléklet)

–        Környezettanulmány (3. sz. melléklet)

–        Problémafa (4. sz. melléklet)

–        Családi adatok (5. sz. melléklet)

–        Ecomap (6. sz. melléket)

–        Családi fejlesztési terv (7. sz. melléklet)

–        Családdal történő kapcsolattartás nyilvántartása (8. sz. melléklet)

–        Családlátogatás (9. sz. melléklet)

–        Egyéni fejlesztési terv felülvizsgálata (9. sz. melléklet)

–        Egyéni fejlesztési terv értékelése (10. sz. melléklet)

–        Családi fejlesztési terv felülvizsgálata (11. sz. melléklet)

–        Családi fejlesztési terv értékelése (12. sz. melléklet)

–        Esetátadás (13. sz. melléklet) (opcionális)

–        Esetmegbeszélés (14. sz. melléklet) (opcionális)

–      Az esetmenedzser feladatai továbbá a családlátogatás, a projekt megvalósítási ideje alatt havonta legalább 2 alkalommal.

–      Az egyéni fejlesztési tervet és a családi fejlesztési tervet legalább 3 havonta (indokolt esetben többször) felülvizsgálja, a projekt megvalósítási ideje alatt.

–      Az egyéni fejlesztési tervet és a családi fejlesztési tervet értékeli a projekt zárásakor.

Egyéni kompetencia felmérés készítése és kiértékelése az egyéni fejlesztési terv készítésébe bevont személyekkel

 

Összesen 300 db terv szükséges a bevont településeken, ami lakosságszám arányosan került felosztásra az alábbiak szerint:

Nyíradony: 81 db

Vámospércs: 56 db

Nyíracsád: 40 db

Nyírábrány: 39 db

Fülöp: 19 db

Nyírmártonfalva: 21 db

Álmosd: 17 db

Bagamér: 27 db

1 fő esetmenedzser maximum 28 fő célcsoporttaggal foglalkozhat!

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

 

Felsőfokú végzettség:

Bármely szakos bölcsészettudományi- társadalomtudományi, bármely szakos felsőfokú szociális végzettség. Bármely szakos pedagógus, tanító, tanár.

Folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk!

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: Minimum heti 10 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp, Vámospércs

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 ESETMENEDZSER”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. április 26.