HIRDETMÉNY EGÉSZSÉGŐR munkakör-státusz betöltésére

2018. augusztus 2. csütörtök

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, Egészségőr munkakörbe, státuszba.

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

Az egészségőr munkakör célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül újfajta kezdeményezés megvalósítása. A kezdeményezés célja, hogy a gyógyítás mellett a megelőzés és az egészségfejlesztés is figyelmet kapjon, továbbá szűrésekkel, életmód-tanácsadással, valamint különböző egészségfejlesztő és oktatóprogramokkal járuljon hozzá a helyi lakosság egészségi állapotának javításához.

3.      A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, esetmenedzserekkel, klubvezetőkkel, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

 

3.      Az Egészségőr munkájának részfeladatai:

1) feladatuk lesz többek között a lakosság megszólítása és az egészségügyi programokba, szűrővizsgálatokra való invitálása, az egészséges életmódra való figyelemfelhívás, a szenvedélybetegségekről való leszokásban való segítségnyújtás, adott esetekben a megfelelő szakemberhez való irányítás.

A bevont egészségőrök jelentős közösségépítő szerepe lesz a megvalósítás alatt. Nyomon követi, kíséri a programba bevont családokat. Segíti és figyelemmel kíséri a gyerekek iskolalátogatását a korai iskola elhagyás megelőzése érdekében.

Figyelemmel kíséri a továbbtanuló diákokat iskolájukban, ellátja őket tanácsokkal, figyelemmel kíséri tanulmányi előmenetelüket a bukás megelőzése érdekében.

Megkeresi a fiatal még várandós anyákat, ajánlatot tesz nekik pl. a Szülő – Gyermek Klub programjairól és így hozzájárul a Biztos Kezdet szemléletet elterjesztéséhez.

Felkutatja a végzettséggel nem rendelkező szülőket és keres számukra megfelelő felnőtt képzési intézményt. Segíti a helyi gyermekjóléti szakemberek munkáját, ezáltal jelzőrendszeri szerepet is ellát. Közreműködik adományok beszerzésében és osztásában a hátrányos családok részére.

Az egészségőrök a társadalmi problémák megelőzésében, illetve kezelésében, egészségi állapot javításában vállal jelentős részt. Elősegíti a szociális változásokat, a problémamegoldást az emberi kapcsolatokban, továbbá lehetővé teszi az emberek számára, illetve képessé teszi őket arra, hogy életminőségük javítására törekedjenek. A program a közösség bizonyos részeinek a segítéséről, támogatásáról és lehetőségek biztosításáról szól. 

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

Középfokú végzettség esetén.

Szociális vagy egészségügyi szakképesítés minimum 1 éves szakmai tapasztalat

Elfogadható szakképesítések:

Szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális szervező, ifjúságsegítő, pártfogó, gyermek és ifjúsági felügyelő, Szociális szakgondozó; Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; pedagógia asszisztens, egészségügyi szakképesítések: ápoló, mentő ápoló, Általános ápolási és egészségügyi asszisztens; Ápolási asszisztens; Csecsemő és gyermekápoló; Diabetológiai szakápoló és edukátor; Foglalkozásegészségügyi szakápoló; Gyakorló ápoló; Sürgősségi szakápoló; Gyakorló gyógyszertári asszisztens; Gyógypedagógiai segítő munkatárs; Gyógyszertári asszisztens;pedagógiai és családsegítő munkatárs; (A FELSOROLÁS VAGYLAGOS) 1 éves saját szakmájában szerzett tapasztalat, mely kiderül az önéletrajzból

Felsőfokú végzettség esetén:

Bármely szakos bölcsészettudományi- társadalomtudományi végzettség, bármely szakos felsőfokú szociális és egészségügyi végzettség.

Folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szólól 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 10 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: heti 10 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 EGÉSZSÉGŐR”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 22.