HIRDETMÉNY mentori feladatok ellátására

2018. március 9. péntek

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, mentori feladatok ellátására

 

Projekt célja:

1.A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

1.      A státusz-munkakör célja:

A mentor célja az EFOP-1.5.3.-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése: a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében. A munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személyek mentorálása (munkában és azon kívül).

A mentori feladatok ellátásához nem kizárólag a munkaköri feladatok széleskörű és gyakorlati ismerete szükséges, hanem megfelelő kommunikációs és konfliktuskezelő készség is.

A mentor feladatai lesznek többek között: a szervezetbe való beilleszkedés segítése, a szükséges ismeretek átadása és a karriertámogatás.  Egy adott szervezetbe való beilleszkedés segítésénél az első feladat lesz a munkavállaló fogadására való felkészülés, emellett a szervezeti kultúra megismertetése (pl. értékek tisztázása, szervezeti szokások, példamutatás, stb.) és a munkatársi kapcsolatokkal (pl. munkahelyi kapcsolatok kialakításának segítése, védelem a támadásoktól, stb.) kapcsolatban is. Az ismeretek átadásának segítéséhez nemcsak a munkaköri feladatok szakszerű ellátásához szükséges információk átadása fog tartozni, hanem a visszajelzések az új belépő teljesítményével és magatartásával kapcsolatban is. A karrier támogatása magába foglalja a tájékoztatást a karrierlehetőségekről, az egyéni célok és képességek megismerését és a kapcsolati tőke mozgósítását is. A mentor szabályos időközönként – meghatározott szakmai szempontok alapján – jelentést készíthet a mentorált szakmai munkájáról, hozzáállásáról az adott munkaadónak és az érintett Konzorciumi Partner vezetőjének, illetve a projekt szakmai vezetőjének.

2.      A státuszhoz-munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, közösségszervezővel, családsegítő munkatársaival, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programok megvalósításában;

§  a képzéseken résztvevő, és humán közszolgáltatásban foglalkoztatott hátrányos helyzetű személyek mentorálása: munkaszervezetbe való beilleszkedés segítése, szervezetei kultúra megismertetése, karriertámogatás;

§  közreműködés egyéni fejlesztési tervek készítésében, és az abban megfogalmazott célok megvalósításában (pl. elhelyezkedés, munkába való beilleszkedés, képzés stb.), egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálatában.

§  Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.

§  Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.

§  Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében.

§  Az önálló életvitelre képessé tevő programok.

§  Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.

 

3.      A mentor munkájának-státuszának részfeladatai:

§  A pályázat keretein belül megvalósuló hátrányos helyzetű célcsoporttagokhoz kapcsolódó programelemek teljes körű lebonyolítása, vagy aktív részvétele a szolgáltatások megvalósításában.

§  Az egyéni igények szerint foglalkozásokra (klubok, képzések, foglalkoztatás) irányítja a résztvevőket.

§  Workshopok témavezetése és moderálása.

§  Aktív közreműködés a következő programok megvalósításában, résztvevők toborzásában: pályaorientációs foglalkozások, munkaerő piaci tanácsadás, Egészségnapok, Életminőség javító program, Diákszövetség kialakítása stb.

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

Felsőfokú:

Szociális munkás, szociálpedagógus szociálpolitikus, védőnő, mentálhigiénés szakember, pedagógus, tanító, művelődésszervező, vagy pszichológus felsőfokú végzettség, vagy bármely bölcsészettudományi felsőfokú végzettség illetve társadalomtudományi felsőfokú végzettség

(folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk)

Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

Feltételek:

§  magyar állampolgárság;

§  cselekvőképesség;

§  büntetlen előélet.

§  konzorcium területén végzett szakmai munka

Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  koordinálásban szerzett tapasztalat;

§  helyismeret,

§  közösségekkel végzett munkában való tapasztalat

 

Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. Rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szólól 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra), vagy heti 20 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Mentor”

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. március 26.