HIRDETMÉNY közösségszervező munkakör-státusz betöltésére

2018. március 9. péntek

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, közösségszervező munkakörbe

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

A közösségszervező célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, amely magában foglalja: közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok megvalósítását; fiatalok közösségépítését; a közösség egészségfejlesztését. A tervezett közösségi programok szervezése, a toborzástól a sikerese lebonyolításig.

3.      A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, családsegítő munkatársaival, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

§  közreműködés egyéni fejlesztési tervek készítése során a bevonandó személyek kiválasztásában, felkutatásában.

 

3.      A közösségszervező munkájának részfeladatai:

1)   Helyi közösségszervezői munka lebonyolítása:

a.   a projekt által tervezett tevékenységek megvalósításában való aktív részvétel

b.   az érintett célcsoporttagok megszólítása

c.   esetlegesen a célcsoportokkal helyzetfelmérő interjúk, kérdőívek felvétele (a település és közösség méretétől, létszámától függő méretben)

d.   helyi lakosok megismertetése a programmal és a szervezési folyamatokkal (a mentorral és a projekt szakmai vezetőjével egyeztetve hírek, publikációk írása és megjelentetése a helyi közösség tájékozódási helyein);

e.   a program által a helyieknek biztosított képzésekre, megbeszélésekre helyi emberek toborzásában való részvétel;

f.    helyi közösséget foglalkoztató helyi ügyek feltérképezése;

g.   a programok dokumentálásában való segítségnyújtás

h.   a helyi szervezési folyamatok dokumentálása a projekt által kért formában és rendszerességgel (havonta munkabeszámoló, eseményekről, találkozókról, akciókról stb. rövid összefoglalók, jelenléti ívek);

2)   Projektmegbeszéléseken való részvétel

3)   Folyamatos egyeztetés a szakmai vezetővel és a mentorokkal

4)   Beszámolási kötelezettség a projektmenedzsment szervezet, a szakmai vezető felé.

5)           Esetmegbeszéléseken, konzultációkon való aktív részvétel. 

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

Érettségi bizonyítvány, 1 év rendezvényszervezés tapasztalat

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szólól 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra), vagy heti 20 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 közösségszervező”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. március 26.