2011.12.02.

2011.11.29.

2011.11.25.

2011.10.25.

2011.10.14.

2011-09.20.

2011.08.16.

2011.07.22.

2011.07.22.

2011.07.05.

2011.05.31.

2011.04.27.

2011.04.21.

2011.03.09.

2011.02.15.

2011.02.28

2011.09.14.

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Álmosd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2011. szeptember 14.-i ülése

NAPIREND:

1. Álmosd Község Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. I. félévi helyzete
Előterjesztő: Köteles István polgármester

2. Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. ( III.27.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Benő János megbízott jegyző

3. A Bocskai István Általános Iskola és Községi Kölcsey Könyvtár alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Benő János megbízott jegyző

4. Álmosd Község önkormányzatának „ A közterület használat szabályairól és díjáról „
szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Benő János megbízott jegyző

5. A Községi Óvoda 2010/2011 évi beszámolójának és 2011/2012 évi munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Kupás Lajosné óvodavezető

6. Az Álmosdi Településüzemeltetési Kft. pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Milbik István, a Kft. ügyvezető-igazgatója

7. Különfélék

HATÁROZATOK:
82-91. KT. Határozat

– 82/2011. (IX.14.) számú határozat: Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása

– 83/2011. (IX.14.) számú határozat: Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásához
kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés elfogadása

– 84/2011. (IX.14.) számú határozat: A Községi Óvoda 2010/2011 évi beszámolójának és
2011/2012 évi munkatervének elfogadása

– 85/2011. (IX.14.) számú határozat: „Tehetségpontok kialakítása az óvodában” című
pályázatának benyújtásának támogatásáról

– 86/2011. (IX.14.) számú határozat: Az Álmosdi Településüzemeltetési Kft. pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról

– 87/2011. (IX.14.) számú határozat: A Bocskai István Általános Iskola és Községi Kölcsey
Könyvtár alapító okiratának módosításáról

– 88/2011. (IX.14.) számú határozat: A Gyermekklinika Alapítványa „Gyermekeinkért”
Közhasznú Alapítvány támogatási igényének elutasításáról

– 89/2011. (IX.14.) számú határozat: Kertész Zita Brigitta támogatási kérelmének
elutasításáról

– 90/2011. (IX.14.) számú határozat: TAMOP-5.5.1.B-11/2. „Legnagyobb érték a család – Érmelléki családok együtt, egymásért”című pályázat benyújtásának támogatásáról

– 91/2011. (IX.14.) számú határozat: Kábítószer prevenciós programok támogatására, KAB-ME-11-A/B/C kódszámú pályázat benyújtásának támogatásáról

RENDELETEK:
9-10. KT. rendelet

– 9/2011. (IX. 14.) számú rendelet: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. ( III.27.) számú rendelet módosítása

– 10/2011. (IX. 14.) számú rendelet: A közterület használat szabályairól és díjáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Álmosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 14.-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Köteles István polgármester
Adorján Csabáné
Ari Sándor
Bacsa László Zsolt
Bardovics Sándor
Kozma Barnáné
Markocsány Tamásné képviselők

Benő János megbízott jegyző

Köteles István polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket és megállapítja a határozatképességet. Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Köteles István polgármester:
Javasolnám, hogy kezdjünk az önkormányzat gazdálkodásának félévi helyzetével, mivel erről már beszéltünk a bizottsági ülésen. Aztán hallgassuk meg az óvoda és a kft. beszámolóit.

Napirend:

1. Álmosd Község Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. I. félévi helyzete
Előterjesztő: Köteles István polgármester

2. A Községi Óvoda 2010/2011 évi beszámolójának és 2011/2012 évi munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Kupás Lajosné óvodavezető

3. Az Álmosdi Településüzemeltetési Kft. pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Milbik István, a Kft. ügyvezető-igazgatója

4. Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. ( III.27.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Benő János megbízott jegyző

5. A Bocskai István Általános Iskola és Községi Kölcsey Könyvtár alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Benő János megbízott jegyző

6. Álmosd Község önkormányzatának „ A közterület használat szabályairól és díjáról „
szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Benő János megbízott jegyző

7. Különfélék

A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalására tett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta.

A polgármester felkéri Markocsány Tamásnét és Bacsa László Zsoltot a jegyzőkönyv hitelesítésére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta.

1. Napirendi pont:
Álmosd Község Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. I. félévi
helyzete
Előterjesztő: Köteles István polgármester

Köteles István polgármester:
Mivel a gazdasági helyzet I. félévi helyzetéről már beszéltünk a bizottsági ülésen, arra kérem a testületet, hogy ha van még további kérdése tegye fel.
Én annyit tennék még hozzá, hogy minden kezdet nehéz.
A kft. beindítása sem könnyű feladat. Ha kereteink megengednék, keresnénk szakembereket a feladatok ellátására. De ha nincs pénz, nem tudunk osztogatni. Igyekszünk, hogy ezek a problémák megoldódjanak, zökkenőmentesen haladjanak a dolgok. Kell 1-2 év, hogy teljesen beinduljon, elérje célját és később több helyen be lehessen vetni a kft. tevékenységét.
Ha nincs hozzáfűznivalótok a gazdálkodás I. félévi helyzetéről és a könyvvizsgálói jelentésről, szavazzunk.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
82/2011. (IX. 14.) számú határozata

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés mellékletét képezi.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
83/2011. (IX. 14.) számú határozata

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés mellékletét képezi.

2. Napirendi pont:
A Községi Óvoda 2010/2011 évi beszámolójának és 2011/2012 évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Kupás Lajosné óvodavezető

Köteles István polgármester:
Folytatnánk az óvoda beszámolójával. Átadom a szót Kupás Lajosné óvodavezetőnek, hogy számoljon be az óvoda elmúlt illetve elkövetkező munkájáról.

Kupás Lajosné óvodavezető:
Azt hiszem, mindenki megkapta az anyagot. Ebben minden szerepel, feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekek fejlődése érdekében minden körülményt biztosítani tudjunk. Terveink között szerepel a tehetségpont kialakítása. Ehhez önkormányzati képviselő-testületi támogatásra van szükség. Azért szeretnénk megvalósítani, mert minden gyerekben van valami plusz, meg nézhetnénk melyik terület érdekli. Ez a nagycsoportra vonatkozik. Az óvónők munkaidőn kívül vállalják, hogy vezetnek 1-1 ilyen csoportot. Itt lennének fejlesztve a gyerekek. Ha a továbbiakban is tudnánk pályázni ilyen tehetségpontokra, plusz forrást jelentene az óvodának. Ehhez kérném a támogatást.
De köszönöm azt a támogatást, amit az elmúlt években kaptunk. Igyekszünk a gyerekek érdekeit szolgálni.
Van egy egészség-fejlesztő pályázat is, amit szeretnénk benyújtani. Jó lenne ha sikerülne, alap dolgokra hoznánk létre csoportokat. Több a hátrányos helyzetű gyerek, aki nem kap nevelést. Egy ilyen koncepcióval szeretnénk Őket fejleszteni. Ehhez is kérnénk erkölcsi támogatást.

Markocsány Tamásné képviselő:
Gratulálok a beszámolóhoz.. A vezetők munkája dicséretes. Mindenképp támogatjuk. Örülök, hogy az óvodával jó a kapcsolat az önkormányzatnak. Voltak nehézségek, de rugalmasan meg tudták oldani és jól működik az óvoda.
Kívánok további munkájukhoz jó egészséget, erőt és személyes támogatásomról biztosítom.

Kozma Barnáné képviselő:
Én is elfogadom a beszámolót, munkatervet. Azt látom a beszámolóból, hogy lélekkel végzett munka, s ezt az óvoda-vezetőnek külön köszönjük. Érződik a gyermekközpontúság, páratlan munka.

Adorján Csabáné képviselő:
Helyes, hogy ilyen sok dolgot akarnak. Igaz, hogy sok a hátrányos helyzetű gyerek. Ahogy bejutnak az iskolába, már nem tudunk ennyit biztosítani nekik. Vannak problémák, pl. 6-8 gyerek nem tud cipőt kötni. Nehéz megértetni a gyerekkel, hogy mit szeretnénk. Fel kell emelni a hangunkat, hogy odafigyeljenek. Nehéz pl. leültetni akár egy mese meghallgatására.

Kupás Lajosné óvodavezető:
Ez a ti problémátok, nálunk működik, nem probléma.

Adorján Csabáné képviselő:
Azt kérdezném még, hogy ha a törvényesség mindenkire egyformán vonatkozik, akkor az óvodában megmarad e a helyettes óvoda-vezető, mert már az iskolában nincsen. Hogyan alakulnak az óraszámok.

Köteles István polgármester:
Gondolkodunk rajta, még nem egyeztettünk. Figyelembe kell venni további megszorításokat. Erre majd visszatérünk egy következő testületi ülésen. Próbálunk egyeztetni,hogy ne tűnjön igazságtalannak a dolog. Keressük a pályázati lehetőségeket, hogy ilyen úton béreket vagy plusz juttatást hozzunk az óvodába. Mert ami kintről jön pénz, mindenképpen segítség lenne. Mindenki megérdemelne sokkal többet munkája alapján, mint amit kap az iskolában, óvodában, önkormányzatnál is.
A tehetségek gondozásához még egy-két dolgot említenék. Az iskolában még nincs megoldva az ének oktatás, ezt még pótolni kell.
Megalakult egy hagyományőrző csoport a településen, ami pozitív dolog. Jó lenne, ha a falunak lenne egy kórusa is. Már beszéltem erről a két egyház vezetőjével, anyagiakban is tudnának támogatni.
Elindulhatna valami, ami települési szinten jó dolog lenne.
Örülök, hogy megalakult a hagyományőrző csoport és jó lenne, ha beindulhatna egy néptánc oktatás is. A Bakator együttes egyik tagja évek óta táncol egy egyesületben, a barátnője népdalénekes, tudnának a gyerekekkel foglalkozni.

Markocsány Tamásné képviselő:
Az óvodavezető-helyettessel kapcsolatban annyit mondanék, hogy minden intézményben felül kell vizsgálni, de az óvodában nincsen titkár, aki tudna segíteni a feladatokban.
Másik dolog, hogy amit Julika mondott plusz feladatokat, azért nem kapnak fizetést, és a saját idejükből vállalják. A harmadik pedig: Én tartottam az óvodában egészségnevelési felvilágosító órát, és én is meglepődtem, hogy végigülték a 40-45 percet. Le lehet őket kötni, rendezettek, odafigyelnek. Én ezt látom.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
A kft. szemszögéből szeretnék szólni. Az épületen gondolkozzanak el, így nem maradhat sokáig.

Benő János megbízott jegyző:
Óvoda építésre pályázati felhívás van. Azt hiszem 150 millióig van maximalizálva, 80-85% -os támogatottságú. Érdemes lenne elgondolkodni rajta.

Kupás Lajosné óvodavezető:
Van egy másik, ami 95%-os támogatottságú, ha ezzel lehetne kooperálni, hogy most vagyunk 3 csoportosak, de szeretnénk egy negyedik csoporttal – egy bölcsődeivel – bővíteni, 120 millió Ft-ot jelentene. Október 31. és február 15. között lehet benyújtani a pályázatot.

Köteles István polgármester:
Nem feledkeztünk meg az óvodáról, látjuk milyen állapotban van. Erről már tárgyaltunk. Apróbb javítások folyamatosan vannak, de tudjuk, hogy több kellene.

Benő János megbízott jegyző:
Fontos tudni, hogy a jelenlegi koncepció szerint az óvodák önkormányzati fenntartás alatt maradnak.

Adorján Csabáné képviselő:
Ha a felső tagozatot utaztatnák, itt maradna az épület.

Köteles István polgármester:
Ki mondta ezt, hogy utaznának?

Adorján Csabáné képviselő:
A tegnapi újságban olvastam.

Köteles István polgármester:
Hol tudnának befogadni 15-20 gyereket?

Kupás Lajosné óvodavezető:
Még annyit mondanék, hogy mi is szem előtt tartjuk a takarékosságot. Most vettünk fel egy dajkát, akin 100%-os a támogatás, 3 hónap után is 70%-os. Jövő ilyenkorig majdnem ingyen van. Persze vannak problémák, de igyekszünk mindent megoldani.

Köteles István polgármester:
Az új közmunkaprogramban nem terveznek hosszú távú foglalkoztatást. A pályázattal kapcsolatban tárgyalunk majd. Évekkel ezelőtt már készült terv 4 csoportra, de az építési költsége 250-270 millió, így nem használható.
Kérném, hogy fogadjuk el az óvoda beszámolóját ás támogassuk a tehetségpont kialakítását.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
84/2011. (IX. 14.) számú határozata

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Óvoda 2010/2011 nevelési év értékeléséről szóló beszámolóját és a 2011/2012 –es nevelési évre szóló munkatervét elfogadja.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
85/2011. (IX. 14.) számú határozata

Álmosd Község Képviselő-testülete támogatja az Álmosd Községi Önkormányzati Óvodának a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által meghirdetett „Tehetségpontok kialakítása az óvodában” című pályázatának benyújtását.
Kéri a település polgármesterét a támogató határozat kiadására intézkedjen.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Köteles István polgármester

3. Napirendi pont:
Az Álmosdi Településüzemeltetési Kft. pénzügyi beszámolója

Köteles István polgármester:
Következő napirendi pontunk a kft. pénzügyi beszámolója. Átadnám a szót Pistinek, hogy esetleg szóban egészítse ki a beszámolót.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Igen, ez a beszámoló még kiegészítésre szorul. Nagyon nehéz itt Álmosdon eredményesen, jól dolgozni. A pénztelenség nagy gondot jelent. Ez a kft-re rányomja a bélyegét. A pénzügyi jelentés számadatairól beszélnék. A táblázatból most az derül ki, hogy a féléves működésnél van 2 milliós hiány. A többi szám nekünk nem sokat mond. A kiadásaink és bevételeink vannak kategóriánként összeszedve. Ez a pénz úgy tevődik össze, hogy volt egy áfa befizetési kötelezettségünk, ez 1,3 milliós tétel volt. A második a készletérték, egy 200 ezer ft-os tétel, illetve a júniusi teljesítések, aminek a számlázása átcsúszott a következő hónapra, ez is ezt a hiányt növelte. Így már nem hiszem, hogy olyan nagy ez a szám. Így jövünk ki nullás gazdálkodásra. Ez a beszámoló nem igazán mutatja, hogy a kft. gazdálkodása hogyan zajlik. Megpróbálunk takarékosan és céltudatosan gazdálkodni. Még nincs viszonyítási alapunk. A későbbiekben már jobb lesz a rálátásunk. Az önkormányzat és a kft. közötti pénzeszközátadásokat, támogatásokat tisztázni kell.
Ami a könyvvizsgálónál feljött probléma, egyetértek. De küzdünk ezekkel a napi dolgokkal. Akkor lesz elérhető, ha jobban átlátjuk a kft. működését pénzügyileg is.

Bardovics Sándor képviselő:
Említetted a 2 milliót. A megművelt földre is adtatok ki pénzt, ami a hasznot csak később fogja hozni.

Köteles István polgármester:
500 ezernyi ráfordítás volt, vetőmag, műtrágya stb. Ez később visszajön.

Kozma Barnáné képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy foglalkoztatja a kft. a takarítókat, meg van-e határozva, hogy mennyit fizet pl. az iskola a takarításért?

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Most takarítói általánnyal dolgozunk.

Kozma Barnáné képviselő:
És az megérkezik a kft. számlájára?

Benő János megbízott jegyző:
Támogatásként, hogy áfamentes legyen.

Kozma Barnáné képviselő:
És pl a karbantartók termelnek-e annyit, amennyibe Ők kerülnek?

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Már korábban beszéltük, hogy nem. Sok önkormányzati feladatot látnak el.

Kozma Barnáné képviselő:
De ha levetítenénk valahol meg van a hasznuk?

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
A 2012-es költségvetésben szerepelne a karbantartók bére.

Benő János megbízott jegyző:
Az önkormányzat nem terezheti be a béreket, csak a szolgáltatást.
Azért kötöttük a szerződést, hogy a kft. a feladatok ellátásáról gondoskodjon. A szolgáltatást megnövelte az áfa. Ezért kellett támogatásként kapni. Az önkormányzat megrendeli a szolgáltatást, és azt te fogod tudni, hogy mennyi a karbantartók bére.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Azt akartam mondani, hogy kapuk egy összeget az önkormányzattól –pl. a fizetések 60%-át- , akkor már tudjuk, hogy a fennmaradó 40%-ot nekünk kell kigazdálkodni.

Benő János megbízott jegyző:
Ezt most is így kellene. Számszerűsíteni kell az üzleti tervben, hogy mit vársz a karbantartóktól, a takarítóktól.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Le kell ülni, végig kell számolni. Ez hosszú folyamat.

Kozma Barnáné képviselő:
Érkezik lakossági megrendelés?

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Nem sok, de kevés a pénz az embereknek. Az elején jól indult a fagyizó is, de már kezd visszaesni. Itt is közmunkaprogramost foglalkoztatunk, ezért bért külön nem fizetünk.

Köteles István polgármester:
Ezt nem tudná egy vállalkozó ész szerűen teljesíteni. Minimális a megrendelés. Nagyon sok a regisztrált munkanélküli Álmosdon, 213 fő. Ez nagyon magas. Amíg nincs vásárlóerő, nehéz a kft-t működtetni.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Az elhatározás és gondolat jó, de nehéz meg is valósítani. Itt nehezen működik. Vannak akik még csak azért sem rendelnek tőlünk.

Köteles István polgármester:
A kft. szolgáltató. Érdekeltté kell tenni a dolgozót, hogy jutalékos rendszerrel munkát hozzon a kft-be.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Ki kell találni, hogyan lesz érdekelt a dolgozó, hogy munkát találjon.

Bardovics Sándor képviselő:
Erről már beszéltünk a múltkor is. Ki kell tölteni a munkaidejüket, feladatokat kell biztosítani, meg kell találni a motivációt a haszon termelésre.

Ari Sándor képviselő:
Ott is lehetne zárolni a fizetés 20%-át.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Ezt végig kell gondolni.

Bacsa László Zsolt képviselő:
Szeretnék segíteni a kft-nek. A fuvarozással hogy álltok?

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
A traktorosunk, akit felvettünk tavasszal, dolgozott egy jó ideig, amíg volt munka. Aztán nem volt megrendelés és ez feszítőleg hatott rá, nem tudtuk az idejét kitölteni. Önszántából azt mondta, hogy kiszáll. Ezzel annyi a gond, hogy Laci úgy jött a kft-be dolgozni, hogy hozta az eszközeit is, a pótkocsit, gépeket. Ez most hiányzik.

Bacsa László Zsolt képviselő:
Betakarításnál már nem győzöm a fuvarozást ellátni, ezt a feladatot átadnám. Tudom, hogy jól jönne a segítség.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Mikor kezdődik a szezon?

Bacsa László Zsolt képviselő:
Október 10-e körül.

Ari Sándor képviselő:
Megbízási szerződést lehet kötni Papp Lacival.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Lacival annyiban maradtunk, hogy ha összeszedünk 1-2 napi munkát, bejön elvégzi a munkát alkalmi bejelentéssel.

Köteles István polgármester:
Köszönjük Lacinak a lehetőséget, szerintem technikailag kivitelezhető, hogy mindenkinek jó legyen.

Adorján Csabáné képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy a félévi beszámolót az ellenőrzési bizottság tárgyalta-e?

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Nem tárgyalta.

Adorján Csabáné képviselő:
Az iskolások ebédjéért mennyit fizet az iskola?

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
495.- Ft-ot.

Adorján Csabáné képviselő:
Akkor is annyi, ha csak ebédel vagy ha tízórait és uzsonnát is kap?

Benő János megbízott jegyző:
Ezt nem az iskola fizeti, hanem az önkormányzat. Étkeztetési feladatok ellátására 68 ezer Ft-ot ad az állam, ez 189 nappal osztva 390.-Ft körüli az egy gyerekre jutó. Ez az önkormányzatnál van betervezve nem az iskolánál.

Adorján Csabáné képviselő:
Az iskolát terheli.

Benő János megbízott jegyző:
Nem, ez az önkormányzatot terheli. Addig míg intézményi konyhaként működött, addig igen, de most már nem.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Ezen az áron még finomítani fogunk.

Adorján Csabáné képviselő:
A kimutatásnál nem egyeznek a számla-összegek. A záró kimutatásnál 1.990 eFt, a főkönyvi kivonaton 2.392.054 ft. Ennek egyeznie kellene.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Nem javaslom, hogy belefussunk a számolásba. Aki nem érti, a konyhán tudjuk részletezni a kimutatást.

Adorján Csabáné képviselő:
Ennek egyeznie kellene.

Kozma Barnáné képviselő:
Egyezik is.

Ari Sándor képviselő:
Ez nem nekünk készül, ezt egy könyvelő biztos érti. Valamennyit én is értek hozzá, de amikor átnéztem, én sem láttam át. Nem kell nekünk ebbe belemerülnünk.

Milbik István a Kft. ügyvezető igazgatója:
Jövőre már lesz pénzügyi tervünk. Most egyenlőre annyi szerepel itt, hogy igyekszünk időben fizetni a számlákat. Jövőre már tudunk összehasonlítani.

Kozma Barnáné képviselő:
A kft vezetője nem lehet profi a könyvelésben.

Köteles István polgármester:
Sok minden elhangzott már a kft-vel kapcsolatban, építő jelleggel is. Figyelembe vesszük ezeket. Az a cél, hogy a kft. előbb-utóbb megálljon a saját lábán. Ehhez kellene a faluban egy gazdasági fellendülés.
Kérem a testületet, hogy fogadja el a beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
86/2011. (IX. 14.) számú határozata

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Álmosdi Településüzemeltetési Kft. pénzügyi beszámolóját elfogadja.

4. Napirendi pont:
Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. ( III.27.) számú rendelet módosítása

Köteles István polgármester:
A rendelet-módosítás előterjesztője Benő János megbízott jegyző, át is adnám neki a szót, hogy ismertesse a módosítást.

Benő János megbízott jegyző:
Csak annyit szeretnék elmondani, hogy szeptember 1-től megváltozott a „bérpótló juttatás” megnevezése „foglalkoztatást helyettesítő támogatás”-ra és változott a lakásfenntartási támogatás jövedelemhatára és a fogyasztási egység elszámolási rendje. Most az egy családban élő nagykorú gyereket is be lehet számítani. Kérem, hogy az erről szóló rendelettervezetet fogadja el a testület.

Ari sándor képviselő:
Akinek eddig volt lakásfenntartási támogatási igénye, annak újra kell igényelni?

Benő János megbízott jegyző:
Igen.

Kozma Barnáné képviselő:
Menni az a 250%?

Benő János megbízott jegyző:
A 28.500 Ft 2,5-tel szorozva.

Adorján Csabáné képviselő:
Mit jelent, hogy egyiknek sincs vagyona? Mit jelent az a szó, hogy vagyon?

Markocsány Tamásné képviselő:
Törvényben van lefektetve.

Ari sándor képviselő:
Az autó vagyon?

Benő János megbízott jegyző:
Igen annak minősül, ha a nyugdíjminimum 20-25-szörösét meghaladja az értéke.
Bardovics Sándor képviselő
Hol van ez lefektetve?

Benő János megbízott jegyző:
Az 1993. évi III. törvény szociális ellátásokról juttatásokról.
Azzal indul a szociális törvény, hogy fogalom-meghatározásokban leírja ezeket.

Köteles István polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk el a rendelet-módosítást.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, az Álmosd Község Képviselő-testülete pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2011.(IX.14.) számú rendelete

A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 35§ (2) bekezdés valamint a 38.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) számú rendeletének (a továbbiakban: Helyi rendelet) 9.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma az Szt. 38.§ (2.a) és (2.b) pontja szerint.

2. §

(1) A helyi rendelet 6.§ 1.2 pontjában a „rendelkezésre állási támogatás” szövegrész helyébe valamint a 24/A.§ alcímében és (1), (2), (3), (6) bekezdésében a „ bérpótló
juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész lép.

3§ (1) E rendelet 2011.szeptember 30. -án lép hatályba.

(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Álmosd, 2011. szeptember 14.

Köteles István Benő János
polgármester megbízott jegyző

5. Napirendi pont:
A Bocskai István Általános Iskola és Községi Kölcsey Könyvtár alapító okiratának
módosítása

Benő János megbízott jegyző:
Ezt várta tőlünk Edit, hogy módosítsuk az alapító okiratot, annak érdekében, hogy a pedagógiai programot megfelelően tudja átdolgozni. Jogilag nincs szoros összefüggés. Átnéztük és mindazt a többletet, amit nem tud az iskola alapfeladatként ellátni, kivettük. Ennek alapján javasolnám a módosított okirat elfogadását.

Adorján Csabáné képviselő:
Azt mondta a Jegyző Úr, hogy jogilag nincs összefüggés, de szerintem van. Ez intézmény átszervezésnek minősül.

Benő János megbízott jegyző:
Az alapító okirat módosítás?
Nem, ez fenntartói irányítási döntésnek minősül.

Adorján Csabáné képviselő:
A 102§ ami előírja, hogy meddig lehet az alapító okiratot módosítani ahhoz, hogy szeptember 1-jén induljon az iskola. Ez június 31-e.
Most nem tudom megint mit csinálunk, de év közben ezt nem lehet módosítani.

Benő János megbízott jegyző:
Javasolnám, hogy szeptember 1-ei hatállyal fogadjuk el. Erre az önkormányzati törvény is lehetőséget ad. Az okiratok év közben is módosíthatók. Ha pl. jogszabály módosítás következik be év közben, akkor erre nem lehet hozni módosítást?

Adorján Csabáné képviselő:
Felolvasnám. Figyelemmel kell lenni a közoktatási törvény 1025§ (9) bekezdése, mely szerint a fenntartó tanévben, szorgalmi időben továbbá július-augusztus hónapok kivételével nevelési évben iskolát nem indíthat, nem szűntetheti meg, nem szervezheti át, fenntartói jogát nem adhatja át.

Benő János megbízott jegyző:
Nem változtattuk meg. A szervezet-átalakítási feladatokhoz tartozik. Azért nem hoztunk ilyen döntést előzőleg, hogy ne sértsük a törvényt.

Adorján Csabáné képviselő:
Összehasonlítva a jelenlegivel, mivel lett kevesebb?
Az önkormányzatnak kötelező ellátni azokat a gyereket is amit most kivettünk. A szülőknek el kell hordani a gyerekeket. Kivettük a könyvtár, testi fogyatékos SNI gyerekek, képességfejlesztő órák, tanulószoba, iskolai diáksport tevékenység. Könyvtár, testi fogyatékos gyerekek. Ennyiben módosult.

Benő János megbízott jegyző:
SNI A-s gyerekeket vettük ki. Ha szerepel az okiratban, az önkormányzatnak be kell vállalnia a szükséges fizikai feltételeket.
Nem átszervezési irányítást hajtunk végre, hanem fenntartói irányításban hozunk döntést.

Adorján Csabáné képviselő:
Az okirathoz kel alakítani az SzMSz-t is.

Benő János megbízott jegyző:
Az alapító okiratot normál körülmények között az iskolaigazgatónak kellene elkészítenie és a Jegyzőn keresztül a képviselő-testület elé terjeszteni.

Köteles István polgármester:
Van-e még valakinek hozzáfűznivalója?

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
87/2011. (IX. 14.) számú határozata

Álmosd Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését az „Alapító okiratok módosítása” tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

1./ Közoktatási törvény felhatalmazása alapján Álmosd Község Képviselő – Testülete a Bocskai István Általános Iskola alapító okiratát 2011. szeptember 01-i hatállyal jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja és jóváhagyja jelen határozat 2. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 43/2010. (VI. 02.) számú határozatát.

2./ A Képviselő – Testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapdokumentumokon történő átvezetéséről.

Felelős: az intézmény vezetője
Határidő: folyamatos
87/2011. (IX. 14.) K.t. sz. határozat 1. melléklete

A l a p í t ó o k i r a t – m ó d o s í t á s

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény felhatalmazása alapján Álmosd Község Képviselő – Testülete a Bocskai István Általános Iskola és Községi Kölcsey Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1./ Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola
(OM azonosító: 031146)

15./ Jogszabályban meghatározott közfeladat: Alapfokú nevelés, oktatás
TEÁOR-8520 Alapfokú oktatás,
16./ Alaptevékenység:
A) Szakágazati rend szerint:
852010 Alapfokú oktatás

B) az iskola ellátja a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 3. mellékletében felsorolt iskolai könyvtári feladatokat is.

D) Szakfeladat rend szerint:

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyamon)
ezen belül továbbá
a.) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

a) a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,

b) a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,

c) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése

d) Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása, rehabilitációs célú foglalkoztatása.

852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyamon)
ezen belül továbbá
a.) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

a) a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,

b) a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,

c) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése – iskolai integrációs fejlesztőprogram szerint.

d.) Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása, rehabilitációs célú foglalkoztatása.

852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2 tanulócsoportban

855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés

17./ Kiegészítő tevékenysége: nincs.

18./ Kisegítő tevékenység: nincs.

87/2011. ( IX. 14.) K.t. sz. határozat 2. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Álmosd Község Képviselő-Testülete a Bocskai István Általános Iskola r alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola
(OM azonosító: 031146)

2./ Az intézmény székhelye: 4285 Álmosd, Iskola köz 3.

3./ Az intézmény telephelyei: –

4./ Működési köre: Álmosd Község közigazgatási területe

5./ Tagintézménye: –

6./ Az iskolát alapító megnevezése Községi Tanács (1948.)
és az alapítás éve:

7./ Az alapító és a fenntartó neve, székhelye: Álmosd Község Önkormányzata
(4285 Álmosd, Fő utca 10.)

8./ Irányító szerve és székhelye: Álmosd Község Képviselő-Testülete
(4285 Álmosd, Fő utca 10.)

9./ Az intézményvezető megbízásának rendje: Álmosd Község Képviselő-Testülete által a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bek. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23.§ alapján.

10./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak
foglalkoztatási jogviszonyok: jogállásáról, és a Munka törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény szerinti munkaviszony) valamint egyéb jogviszonyban foglalkoztatott óraadói foglalkoztatás

11./ Az intézmény tevékenységi Költségvetési szerv,
jellege, típusa: közintézmény (általános iskola)

12./ Tagozat megnevezése: –

13./ Évfolyamainak száma: 8

14./ Felvehető maximális tanulólétszám: 260

15./ Jogszabályban meghatározott közfeladat: Alapfokú nevelés, oktatás
TEÁOR-8520 Alapfokú oktatás,
16./ Alaptevékenység:
A) Szakágazati rend szerint:
852010 Alapfokú oktatás

B) Az intézmény ellátja a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 3. mellékletében felsorolt iskolai könyvtári feladatokat is.

D) Szakfeladat rend szerint:

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyamon)
ezen belül továbbá
b.) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

a) a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,

b) a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,

c) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése .

d) Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása,

852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyamon)
ezen belül továbbá
a.) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

a) a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,

b) a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,

c) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése – iskolai integrációs fejlesztőprogram szerint.

d) Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása, rehabilitációs célú foglalkoztatása.

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (iskolai könyvtári)

910123-1 Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári)

852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés ( 2 tanulócsoportban)

855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés

882129-1 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások

17./ Kiegészítő tevékenysége: nincs.

18./ Kisegítő tevékenység: nincs.

19./ Vállalkozási tevékenysége: nincs

20./ Általános forgalmi adó alanyiság: nem

21./ Költségvetési szerv számlaszáma: nincs

22./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 525/1 hrsz. (7.834 m2) Álmosd, Iskola köz 3.
505/12 hrsz. (5.374 m2) Álmosd, Iskola u. 4.
578/2 hrsz. (2.934 m2) Álmosd, Rákóczi u. 2/C.

23./ A vagyon feletti rendelkezési joga: az önkormányzat mindenkor hatályos „az
önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról” szóló rendeletben meghatározottak szerint.

24./ Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait Álmosd Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el.

Jóváhagyta Álmosd Község Képviselő-Testülete 87/2011.(IX. 14.) K.t. sz. határozatával, hatályos 2011. szeptember 01. napjától.

Az alapító okiratot kiadta: Álmosd Község Önkormányzata.

5. Napirendi pont:
Álmosd Község önkormányzatának „ A közterület használat szabályairól és
díjáról „ szóló rendelet megalkotása

Köteles István polgármester:
Ezzel már foglalkoztunk, amikor a földterületeket adtuk ki bérbe, de még nem volt teljes. Ebben már minden benne van. Ha szép települést akarunk, nem megengedhető a közterületen parkoló járművek, elhelyezett szemét stb.
Ezzel is bevételhez jut az önkormányzat. Módosíthattok az összegeken.

Kozma Barnáné képviselő:
Pontosítani kell. Nem értem pl. a tárolt tüzifa 200Ft/m2 . Mennyi ideig? Vagy ha a pótkocsi ott áll?

Köteles István polgármester:
Menjünk sorban.
– Önálló hirdető berendezés 300Ft/ hó, 1 m2 alatt 500,-Ft/darab/hó, 1 m2 felett +200,-Ft/m2/darab/hó.

Bardovics Sándor képviselő:
Ez az 1m2 felett lehet 16m2 is.

Ari Sándor képviselő:
De ha az 500 m2 az 1 m2 alatti, akkor mi a 300Ft/hó?

Köteles István polgármester:
Akkor ezt hagyjuk el, és maradjon a 1 m2 alatt 500,-Ft/darab/hó, 1 m2 felett +200,-Ft/m2/darab/hó.
– közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakat üzleti védőtető, hírdetőberendezés, cég- és címtábla 500,-Ft/darab/hó.
Kozma Barnáné képviselő:
Ez ami az utcára kinyúlik?

Bardovics Sándor képviselő:
Igen, de ez Álmosdon nem jellemző.

Köteles István polgármester:
Akkor ez maradhat így.
– árusító és egyéb fülke (bódé, pavilon) 190,-Ft/m2/

Benő János megbízott jegyző:
És mennyi időre?

Köteles István polgármester:
A hónap lemaradt.
– pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató, busz, egyéb.

Benő János megbízott jegyző:
Ez szerintem így kevés. Legveszélyesebb a buszok közterületen való elhelyezése. A volánnak telephelyet kellene biztosítania.

Kozma Barnáné képviselő:
Darabszám nem számít? Az 500Ft/ hó kevésnek tűnik.

Benő János megbízott jegyző:
De igen.

Bardovics Sándor képviselő:
Nem az a cél, hogy mindenki fizetgessen, csak tűnjenek el az utcáról ezek a gépek.

Köteles István polgármester:
Akkor mennyi legyen? 5000,-Ft/darab/hó
– közterületen tárolt tüzifa, egyéb 200Ft/m2.

Ari Sándor képviselő:
De mennyi ideig? Legyen 2 nap után minden megkezdett hét 200,-Ft/m2.

Köteles István polgármester:
– alkalmi árusítás

Kozma Barnáné képviselő:
Alkalmi árus aki a piacra jön?

Bardovics Sándor képviselő:
Az helypénzt fizet.

Markocsány Tamásné képviselő:
De aki a klubban árusít és kijön a piacra, fizessen ott is.

Ari Sándor képviselő:
Ez meg van határozva.

Bardovics Sándor képviselő:
A piacra már határoztunk meg.

Benő János megbízott jegyző:
Ez közterületen történő alkalmi árusítás.

Kozma Barnáné képviselő:
Akkor ki az alkalmi árus?

Bardovics Sándor képviselő:
Van egy olyan önkormányzati határozat, ami meghatározza, hogy milyen napokon lehet árulni.

Adorján Csabáné képviselő:
Van aki autóból árul.

Bardovics Sándor képviselő:
Az nem is kereskedő.
Piaci napokon kívül, pl. kocsiból árul és nem is őstermelő.

Benő János megbízott jegyző:
Az őstermelőket kellene olyan helyzetbe hozni, hogy árulhasson. a falugazdásztól hozzon igazolást, hogy amit árul Ő termeli meg. Ha tudja igazolni, nem fizet.

Köteles István polgármester:
Az őstermelőit bemutatná a hivatalban.

Bardovics Sándor képviselő:
Azért kell, hogy nyomon lehessen követni, hogy azt árul, amit termel.
A helyi vállalkozókat kell védeni. Ha őstermelő, hozzon igazolást.
Nekünk kell ellenőrizni.

Benő János megbízott jegyző:
Őstermelői igazolvánnyal árulnak pl. banánt, citromot.

Köteles István polgármester:
Közterület-felügyelő kell. Akkor mennyi legyen? Marad az 1000,-Ft/alkalom
– Mozgóárusítás 15.000Ft/ év.
Ez így nem igazán jó.

Kozma Barnáné képviselő:
Legyen 2000.-Ft/hó.

Markocsány Tamásné képviselő:
Viszonyításképpen számoljunk. Hány m2 pl. a húsos kocsi? Lehetne 1000.-Ft/ alkalom.
Köteles István polgármester:
– mutatványos tevékenység 100Ft/m2/nap.
Saját rendezvényeinken külön megállapodás alapján legyen. De a többi lehet 100,-Ft/m2/nap
– sport és kulturális rendezvény (nyereség érdekeltség) 800,-Ft/m2/nap

Markocsány Tamásné képviselő:
Ez pl. a falunapi rendezvény is? Szerintem ez kevés. Most 5000Ft/ alkalom.

Köteles István polgármester:
Saját rendezvényeinken ez is külön megállapodás alapján legyen.
– rendezvényhez kapcsolt árusítás 500,-Ft/m2/nap
– javító és szolgáltató tevékenység 40,-Ft/m2/nap.

Benő János megbízott jegyző:
Annyit még hozzátennék, hogy nem engedélyről van szó, hanem hatósági szerződésről, amit a polgármesteri hivatal és az ügyfél köt.

Ari Sándor képviselő:
Az engedélyt a felügyeleti szervektől kell hogy megkapja.

Benő János megbízott jegyző:
Ez szerződés.

Köteles István polgármester:
Kérném, hogy a módosításokkal együtt fogadja el a testület a rendelet-tervezetet.

Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2011.(IX.14.) számú rendelete

A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJÁRÓL

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő – Testülete a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1.§

A rendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;
b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját;
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.

2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Álmosd Község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

A közterület használatának rendje

3.§

(1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja. (2) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges.
(4) A közterületet használók kötelesek
a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni,
b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni,
c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani,
d) a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni.
A közterület használat engedélyezése

4.§

(1) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületre 10 cm-en túl benyúló, illetve 1 m2-nél nagyobb üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére;
b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,
c) géperejű bérkocsik, taxik állomáshelyére
d) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek céljára,
e) lakóépület építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése és karbantartása során elfoglalt közterületre
f) egyéb épület építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése és karbantartása során elfoglalt közterületre
g) idényjellegű árusításra (pl. zöldség-gyümölcs, fagylalt)
h) alkalmi és mozgóárusításra
i) javító-szolgáltató tevékenységre
j) vendéglátó-ipari előkert céljára
k) kiállításra, alkalmi vásár céljára
l) cirkusz és mutatványos tevékenység céljára
m) építkezés idején a gyalogos vagy járműforgalom elől elzárt területre
n) közműépítés esetén elfoglalt közterületre.
o) háztartási tüzelőanyag 7 napot meghaladó, közterületen történő elhelyezése
köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére

(2) Nem kell közterület használati engedély:
a) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
b) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek fenntartása, hibaelhárítása érdekében végzett munkához,
c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához,
d) költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza.

(3) A közterület használat meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető.

(4) Nem adható közterület használati engedély más jogszabályokban szabályozottakon kívül (pl.: 4/1994. (I.14.) IKM rendelet, a közúti közlekedésről szóló
a.) Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes, környezetszennyező tevékenység gyakorlására.
b.) Szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve vendéglátó-ipari egységek közterületből ideiglenesen kialakított kerthelyiségeire.
c.) Közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát, közúti jelzőlámpákat takaró) berendezésekre és anyagok elhelyezésére;
d.) Település arculatát nem kielégítő építmények, berendezések létesítésére
e.) Település közigazgatási területén büfékocsi, mozgóbüfé, járműből történő árusítás céljára (kivéve rendezvények, vásárok, ünnepi alkalmak)
f.) Sátorgarázs létesítésére.
g.) Göngyöleg tárolására, amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik.
h.) Erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek közterületen való elhelyezésére, árusítására.
i.) Üzemanyag (benzin) közterületen történő tárolására, árusítására, kivéve a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező mobil üzemanyagtöltő állomást.
í.) Olyan helyre, mely a közművek, vagy azok műtárgyai rendeltetésszerű használatát akadályozza.
j.) Ha a közterület használó a korábban keletkezett, közterület használatából eredő díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(5) Nem jogosult a közterület használatára az, aki a közteher-használati díjat e rendeletben szabályozott időpontra nem fizette meg.

(6) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött építési munkával kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felől – az engedélyben – az építési (létesítési) engedély megadására jogosult határoz.

Az engedély iránti kérelem

5.§

(1) A közterület-használati engedélyt annak a magánszemélynek, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 3 nappal kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az önkormányzat által készített formanyomtatványon kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.
A döntés meghozatalára az önkormányzat hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az engedély
– ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
– a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
– a visszavonásig adható meg.
(4) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.
(5) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.
(6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
(7) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie.
(8) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie.

6. §

(1) A közterület használati engedély iránti kérelemnek (2. sz. melléklet) tartalmaznia kell
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének, illetve telephelyének címét,
b) a közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel kívánja használni,
c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
d) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak nevét és címét.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói, működési engedély) egy másolati példányát,
b) közterületen történő árusításhoz a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, vagy azok hiteles másolatát,
c) mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat hiteles másolatát,
d) a terület helyreállítására vonatkozó szerződés 1 példányát, ha a közterület károsodása, szennyeződése várható,
e) amennyiben a közterület használat a forgalmat befolyásolja, M=1:1000 vagy M=1:500 forgalomterelési tervet 2 példányban,
f) amennyiben a kérelem nnem önkormányzati tulajdonban lévő közhasználatra átadott terület használatára irányul, úgy szükséges bemutatni a tulajdonos (kezelő) hozzájárulását is.

A közterület használati engedély megadása

7. §

(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét,
b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,
c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,
e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.

(2) Közterület-használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható. Határozott idejű engedély legfeljebb egy évre adható; érvényét határidőhöz vagy valamely feltétel teljesülésének bekövetkeztéhez kell kötni. A határozatlan idejű engedély visszavonásig érvényes.

(3) A közterület használati engedély kiadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a település-rendezési terveket, a faluképre, a műemlékvédelemre és a köztisztaságra vonatkozó előírásokat, rendeleteket, valamint a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához kiadott szakhatósági hozzájárulásokban előírt követelményeket, és ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is.

8. §

(1) A közterület használat az engedélyben meghatározott időpontig tart. Az engedélyt vissza kell vonni, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító engedély érvényét veszti. A közterület használati engedély meghosszabbítását 15 nappal az engedélyben megállapított határidő lejáratát megelőzően, írásban kell kezdeményezni. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.

(2) A közterületet az engedélyben meghatározott határidő utolsó napjáig fel kell szabadítani, ezzel egyidejűleg az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani és a szennyeződéstől meg kell tisztítani. A helyreállítást be kell jelenteni és a közterületet a helyszínen a Polgármesteri Hivatal képviselőjének át kell adni.

(3) A közterület használója köteles a közterületen elhelyezett tárgyakat az árusítási időn túl a közterületről eltávolítani, valamint az általa használt közterületet rendben és tisztán tartani.

9. §

(1) A közterület használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület igénybevétel esetén a használó az önkormányzat felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ennek elmulasztása esetén az önkormányzat a használó költségére a közterületet helyreállíttatja.

(2) A közterület használati engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:
a) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
b) élelmiszer árusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel.

A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása

10. §

(1) Az engedélyező – a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés mellett határidő kitűzésével – felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az engedélyest, aki:
a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem gondoskodik,
b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el,
c) az engedélytől eltérő terméket árul,
d) a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi,
e) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg.

(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget, tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.

(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja.

(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az engedély visszavonását kezdeményezni az eljáró hatóságnál.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

(6) Ha a közterület használat a (1) vagy (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.

A közterület használat egyéb szabályai

11. §

(1) A közterület használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni.

(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

A közterület-használati díj

12. §

(1) A használó a közterület használatáért az 1. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni, mely Álmosd Község Önkormányzatát illeti meg.

(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek számít. Az 1. mellékletben előírt egységárak tovább nem bonthatók.

(3) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie a közterület-használati díjat.

(4) A közterület-használati díjat
a) határozott időre szóló közterület-használat esetén a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben,
b) az egy évet meghaladó vagy határozatlan idejű közterület-használat esetén részletekben – a tárgyévi részletet a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve – kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára vagy házipénztárában.

(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

13. §

(1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól
a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a létesítményeik elhelyezése során,
b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak, berendezések elhelyezése során,
c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat, a vasút a feladata ellátását szolgáló létesítmények elhelyezése során,
d) Álmod község Önkormányzata.

(2) Kérelem alapján a polgármester méltányosságból mentességet adhat, vagy engedélyezheti a díj mérséklését
a) annak a magányszemélynek, akinek jövedelmi helyzete ezt megalapozza,
b) Álmosd székhelyű civil szervezeteknek, amennyiben az általuk kérelmezett közterület-használat közhasznú célt szolgál.

(3) Nem kell közterület-használati díjat fizetni
a) szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezéséhez,
b) a közvetlen életveszély elhárítása végett használt közterületre.

14. §

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-használati díjak 1. melléklet szerinti mértékét évente felülvizsgálja. Amennyiben a díjtételek változnak a határozatlan időre szóló közterület-használati engedélyeket a polgármester az éves díj tekintetében hivatalból eljárva módosítja.

Járművek közterületen történő tárolásának szabályai

15. §

(1) Közterületen olyan hatósági jelzés nélküli gépjármű, amely a forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt
a) főútvonalon nem tárolható,
b) mellékútvonalon engedély nélkül 30 napig, ezt követően közterület-használati engedéllyel legfeljebb további 30 napig tárolható,
c) fő- és mellékútvonalnak nem minősülő közterületen engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.

(2) Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva üzemképtelen jármű (pl. sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) fő- és mellékútvonalnak minősülő közterületen nem tárolható, ettől eltérő közterületen közterület-használati engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.

(3) Tilos a közterületen járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása. E rendelkezés nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.

(4) A jelen rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles saját költségén a közterületről eltávolítani.
(5) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles a megszerzett közterület-használati engedély számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.

Egyéb berendezések, műtárgyak közterületi kihelyezése

16.§

(1) A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó műtárgyak (karó, oszlop, leásott autógumi, kő stb.) nem helyezhető el.

(2) Önállóan létesítendő hirdetőtábla, hirdető-berendezés közterületen csak úgy helyezhető el, ha az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.

(3) Közterületen plakátok, hirdetések csak az erre szolgáló hirdető-berendezéseken vagy az erre külön kijelölt felületeken helyezhetők el. Plakátok, hirdetések ettől eltérő – többek között közműoszlopokon történő – kihelyezése tilos!

Közterületi szabálysértés

17. §

(1) Aki a közterületet közterület-használati engedély nélkül, vagy az abban előírtaktól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, továbbá e rendeletben megfogalmazott valamely egyéb kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el, miáltal 50.000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot is kiszabhat, mely 3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedhet.

(3) A szabálysértési eljárást és a bírság behajtását a szabálysértésről szóló törvény előírásai szerint kell lefolytatni.

(4) A szabálysértési eljárás és a bírság kiszabása nem mentesíti a használót a szabályos állapot kialakítása és a közterület-használati díj megfizetése alól.

(5) Az e rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, egyéb, jogszabályban meghatározott, ellenőrzésre jogosult más szervek és a polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

Értelmező rendelkezések

18. §

E rendelet alkalmazása szempontjából
a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.), a közművek elhelyezése.

b.) közterület használatra átadott rész: minden olyan terület – kezelői és tulajdoni jogoktól függetlenül – melynek a lakosság vagy annak egy meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ vagy használhat. A terület nem jogi aktussal, hanem a tényleges használattal válik közterületté.

c.) a helyi közút: az út és műtárgyai, valamint tartozékai,

d.) alkalmi vásár: néhány napos (maximum 30 nap), általában rendezvénnyel összekötött árusítás,

e.) árusító és egyéb fülke (pavilon): 12 m2 bruttó alapterületet meg nem haladó, bármikor könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló, vagy csoportosan telepített, környezetébe illeszkedő földszintes építmény, mely a talajjal nincs egybeépítve, közterület alatt húzódó közműkapcsolattal nem rendelkezik.

f.) idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyről időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra – maximum 5 hónapi időtartamra – szóló kereskedelmi, javító, szolgáltató tevékenység (pl. fagylalt árusítás),

g.) alkalmi és mozgóárusítás: az idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál lényegesen rövidebb időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal 1-30 napig tartó mobil vagy nem hordozható berendezésekről történő közterületi árusítás,

h.) hirdetőberendezésnek minősül: épület közterületből látható homlokzatán, tetőzetén, kerítésen vagy támfán elhelyezett üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, fényreklám, feliratok, zászlórúd, cégérek.

i.) önálló hirdetőberendezésnek minősül: az a reklámhordozó, mely közterületen, illetve közhasznú területen áll (hirdetőoszlop, kirakatszekrény, zászlórúd, átfeszített felirat, stb.)

í.) közterületen árusítható termékek (ha a kereskedő üzlettel nem rendelkezik): napilap és hetilap, folyóirat, könyv, levelezőlap, virág, léggömb, zöldség és gyümölcs, pattogatott és főtt kukorica, sült gesztenye, iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, vattacukor és gyárilag, vagy az előállító által csomagolt cukorka, jégkrém, fagylalt, szerencsejátékban való részvételre jogosító jegy (pl. totó, lottó, sorsjegy), óvszer, kizárólag zsűrizett: népművészeti, népi iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti, kézműves termékek, valamint az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. húsvéti, karácsonyi, szilveszteri stb. cikkek az adott ünnepet megelőző 20 napban).

j.) út: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület, illetőleg magánterület (közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadóak.

k.) út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsútot, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magába foglaló – külső széle.

l.) út területe: az út határa közötti terület.

m.) jármú közúton, illetve közterületen való tárolása: közterületen való tárolásnak minősül az, ha a jármű üzemben tartója, – üzemben tartási engedély hiányában – tulajdonosa e rendeletben meghatározott járműveit nem a telephelyén, telephellyel nem rendelkezők esetén nem a saját, bérelt vagy egyéb jogcímen használta, közterületnek nem minősülő területen, hanem közterületen tartja rendszeresen, naponként ismétlődően.

n.) rendelet alkalmazásában közúti szolgáltatás: járművel díj ellenében végzett személyszállítás, árufuvarozás és autómentés

Záró rendelkezések

19. §

(1) E rendelet hatályba lépése előtt megépített közterületi pavilonok közterületi használati jogosultságát az érintettek bevonásával felül kell vizsgálni és a jogosultság érvényének lejártával az e rendeletben foglaltaknak érvényt kell szerezni.

(2) A rendelet 2011. október 1- jétől lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

(2) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvében megfogalmazottakkal összhangban készült.

Köteles István Benő János
polgármester megbízott jegyző

1. számú melléklet a ………számú rendelethez

Közterület-használati díjak
(ÁFA nélkül)

Önálló hirdető berendezés
1 m2 alatt 500,-Ft/darab/hó
1 m2 felett +200,-Ft/m2/darab/hó

közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakat üzleti védőtető,
hirdetőberendezés, cég- és címtábla 500,-Ft/darab/hó

árusító és egyéb fülke (bódé, pavilon) 190,-Ft/m2/hó

pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató, busz, egyéb 5000,-Ft/darab/hó

közterületen tárolt tüzifa, egyéb 2 nap után: 200,-Ft/m2/megkezdett hét

alkalmi árusítás 1000,-Ft/alkalom

mozgóárusítás 1000,-Ft/alkalom

mutatványos tevékenység 100,-Ft/m2/nap
Önkormányzati rendezvényen külön megállapodás szerint

sport és kulturális rendezvény (nyereség érdekeltség) 800,-Ft/m2/nap
Önkormányzati rendezvényen külön megállapodás szerint

rendezvényhez kapcsolt árusítás 500,-Ft/m2/nap

javító és szolgáltató tevékenység 40,-Ft/m2/nap
2.
3. számú melléklet a ………számú rendelethez

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 4285 Álmosd, Fő utca 10.

Telefon: (52) 388 – 035  Fax: (52) 388 – 035  E-mail: almosd@freemail.hu

Kérelem mozgóárusítás engedélyezése iránt

Kérelmező adatai:

Nem magánszemély esetében:

Név:………………………………………………………………………………………………
Székhely: ………………………………………………………………………………………
Telephely:………………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám:……………………………………………………………………………….
Képviselője neve, címe:…………………………………………………………………………

Magánszemély esetében:

Név:………………………………………………………………………………………………
Születési név:………………………………………………………………………..…………
Születési helye, időpontja:……………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………

Alulírott nyilatkozom, hogy a településen mozgóboltként……………………….. (tevékenység megnevezése) árusító kocsi működését tervezem. (ÁNTSZ hozzájárulással).

A mozgóbolt működéséhez a …………………………………….. (székhely szerinti település) települési jegyző ad működési engedélyt.

A 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerint a működési engedélykérelemhez csatolom a mozgóbolt működési területével érintett település jegyzőinek hozzájárulását is.

Ezek alapján kérem szíveskedjen hozzájárulását adni, hogy a település területén a mozgóbolt működhessen.

Dátum:

kérelmező
7. Napirendi pont:
Különfélék

Köteles István polgármester:
Különfélék között több dolgot szeretnék megemlíteni. Megkeresett bennünket a gyermekklinika közhasznú alapítvány egy kéréssel. Csecsemő intenzív ágyakat szeretnének beszerezni, ehhez kérik a támogatásunkat.

A testület az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
88/2011. (IX. 14.) számú határozata

Álmosd Község Önkormányzatának képviselő-testülete A gyermekklinika Alapítványa „Gyermekeinkért” Közhasznú Alapítvány 11377/2011/U ügyiratszámon iktatott kérelmét pénzügyi lehetőségei hiányában a kérelmet nem támogatja.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Köteles István polgármester

Köteles István polgármester:
Támogató jelleggel mondanám csak el, hogy a vámospércsi rendőrség is támogatásunkat kérné felújításra. Jelenleg eljárás folyik Hegedűs Attila rendőrfőhadnagy ellen. Most Lakatos Ferenc a megbízott.
Kertész Zita Brigitta is segítséget kér. Van egy háza Álmosdon, de Ő jelenleg Debrecenben lakik. Szeretne majd kiköltözni, de fel kellene újítani a házat, egyrészt ehhez kér segítséget, másrészt a kommunális adó törlését kéri.

A testület az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
89/2011. (IX. 14.) számú határozata

Kertész Zita Brigitta, 4024 Debrecen, Wesselényi út 7. II./2 szám alatti lakos 5680/2011/C ügyiratszámon iktatott, szociális kölcsön megállapítására irányuló kérelmét, mint nem teljesíthetőt elutasítja, s az általa Álmosd, Kossuth utca 58. szám alatt megvásárolt lakásban a víz bevezetéséhez és fürdőszoba kialakításához támogatást biztosítani nem tud.
Utasítja a Polgármestert, hogy a határozat kiadására intézkedjen.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Köteles István polgármester

Köteles István polgármester:
Csapadékvíz elvezetési pályázat íródik ki e hónap végétől. A csapadékvíz, ami lefolyik, mossa a házakat. Sok helyen nem volt elvezető. Már beszéltem pályázatírókkal erről. A pályázaton belül lehetőség lenne az ér kitakarítására, befogadótelep építésére. Ezt meg lehetne építeni a templom mögötti területen. Itt egy másik pályázattal pihenő-tó kialakítására lenne lehetőség. Ez nekünk 6 millió Ft-ba kerülne, amit a pályázat befejezésével visszakapunk.
Kozma Barnáné képviselő:
Az védett terület, nem lehet hozzányúlni. Ennek így kell maradnia.

Bacsa László Zsolt képviselő:
Itt nem sok értelme lenne, a Kossuth u. vége a legveszélyeztetettebb.

Markocsány Tamásné képviselő:
Mennyi az önrész?

Köteles István polgármester:
6 milliót kell beletenni.

Bardovics Sándor képviselő:
Ha nem nyersz, bukod?

Köteles István polgármester:
Ez tanulmány, nem buknánk, később fel tudnánk használni másra.

Markocsány Tamásné képviselő:
És mennyit lehet nyerni ezzel?

Köteles István polgármester:
300 millió a felső határa. Nem tudhatjuk mit hoz a jövő, jöhet szélsőséges időjárás, nagy esőzések. Csapadékvíz-elvezetésre szükség van.

Markocsány Tamásné képviselő:
Sok a 6 millió.

Bardovics Sándor képviselő:
Előlegezze meg a pályázatíró.

Köteles István polgármester:
Ezt nem tudja.

Kozma Barnáné képviselő:
Kötelezővé kell tenni a régi árkok kiásását.

Bacsa László Zsolt képviselő:
Jó ötlet lenne, de sok a 6 millió.

Köteles István polgármester:
Két részletben kellene fizetni. Most kapunk az iparűzési adóból nagyobb összeget, abból fedezhető lenne. 2013. után már nem biztos, hogy tudunk pályázni, lehet rosszabb helyzetben leszünk.

Bardovics Sándor képviselő:
Gondoljuk át és legközelebb szavazzunk róla.

Köteles István polgármester:
Akkor üljünk össze egy hét múlva.
Köteles István polgármester:
Ezredes Úr megkeresett egy pályázattal. Társadalmi megújulás, családi közösségek, családok megerősítése a cél. Ehhez szeretné támogatásunkat. Pénzbe nem kerül. Bizonyos rendezvényeken lennénk jelen. A pályázathoz kell a hozzájárulásunk.
A családokat akarja összehozni.
Én nem vagyok ellene.

A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
90/2011. (IX. 14.) számú határozata

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biharért Kulturális Közhasznú Alapítvány (Székhely: 4285 Álmosd, Bocskai u. 7.; Adószám: 18998856-1-09) által benyújtott TAMOP-5.5.1.B-11/2. „Legnagyobb érték a család – Érmelléki családok együtt, egymásért”című pályázatát, a pályázati program célkitűzéseit támogatja.
Utasítja a település polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Köteles István polgármester
Határidő: a pályázatban meghatározott határidők

Köteles István polgármester:
Pénteken kezdődik az Irodalmi Napok c. 3 napos rendezvény Álmosdon. A meghívókat Ti is megkapjátok. Pénteken kiállítás és irodalmi előadások lesznek. Szombaton Erdélybe kirándulhatunk, míg vasárnap helyi programok várják az érdeklődőket.

Kozma Barnáné képviselő:
Ki rendezi?

Köteles István polgármester:
A Kölcsey Társaság.

Kozma Barnáné képviselő:
Az önkormányzat nem járul hozzá?

Köteles István polgármester:
4-500 ezerrel, de ez visszajön.
Tájékoztatnálak még benneteket, hogy újabb segélyszállítmány érkezik október végén. Ebben megint lesz liszt, kukorica, keksz stb.
És volna még egy pályázat, amihez szintén kell testületi határozat. Sanyi pár mondatban elmondja a lényegét.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
91/2011. (IX. 14.) számú határozata

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAB-ME-11-A/B/C kódszámú kábítószer prevenciós programok támogatására pályázat beadását határozza el.

A pályázat célja: – univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása,
– a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló
programok támogatása,
– helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések
támogatása

A pályázat költsége: 2.805.000.-Ft (azaz, kettőmillió-nyolcszáz-ötezer forint), ehhez az önkormányzat 300.000.- Ft (azaz háromszázezet forint) önrészt saját költségvetéséből biztosítja.
Utasítja a település polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Köteles István polgármester
Határidő: a pályázatban meghatározott határidők

Több napirendi pont nincs, így Köteles István polgármester a Képviselő-testületi ülést bezárta.

K. m. f.

Köteles István
polgármester Benő János
m.b. jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Markocsány Tamásné
képviselő Bacsa László Zsolt
képviselő