Álmosd Község Önkormányzat                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Chernel József Önkormányzati Óvoda 

Óvodavezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.augusztus 16. napjától 2024. július 31 napjái-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4285 Álmosd, Bocskai utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 69.§ (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör, az intézmény teljes körű pedagógiai vezetése, továbbá a köznevelési intézmény telephelyeként működő szociális konyha irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola,

         Legalább 1-3 év gyakorlati tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

         Óvodapedagógus ( főiskolai) végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakvégzettség,

         Büntetlen előélet,

         Annak igazolása , hogy a pályázó nem áll a foglalkozásától eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         – köznevelési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat,

         – helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         1. a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

         2. az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

         3. iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

         4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

         5. a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan , hogy

         a) a pályázati anyagot az eljárásban részvevők megismerhetik,

         b) a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

         c) nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz,

         d) a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgylását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Sándor nyújt, a 06-52/388-035 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Álmosd Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4285 Álmosd, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLM/2184-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus/ közalkalmazotti jogviszony.

 

         Elektronikus úton Tóth Sándor polgármester részére a polgarmester@almosd.hu E-mail címen keresztül

 

         Személyesen: Tóth Sándor, Hajdú-Bihar megye, 4285 Álmosd, Fő utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Oktatási és Kulturális Közlöny

         www.almosd.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

 A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.