1-2012. A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2/2012. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

3/2012. (III.10.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

4/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet, Álmosd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete a Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

6/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

7/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő – Testületének a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 10/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei szervezetei és működési szabályzatáról szóló 13/2010.(X.27) számú önkormányzati rendelt módosításáról

8/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete,(egységes szerkezetben), Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

9/2012(VII.10.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzatnak a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi közszolgáltatási díjról

10/2012. (XI.09.) számú rendelete, Az érvényes élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról

 

Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2012. (I.19.) számú rendelete

A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. §-a alapján kapott felhatalmazás szerint a következőket rendeli el:

1.§.

Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) önkormányzati rendeletének

      (1) 4. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
            g) szociális célú tűzifa támogatás.

      (2) (5) bekezdés a) pontjában szereplő szociális bizottság hatásköre „szociális célú tűzifa támogatás” megállapításával      
            egészül ki.

2.§.

Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete az alábbi 31/A. §-sal egészül ki:

Szociális célú tűzifa támogatás
31/A. §.

     (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában    
          kérelemre támogatás nyújtható.
    (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
          a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb    
          összegének 150%-át, egy személyes háztartás esetén 200%-át, és
          b) a lakása fával is fűthető.
    (3) A szociális célú tűzifa támogatásra igényt háztartásonként egy alkalommal lehet támasztani.
    (4) A megállapított támogatás mennyisége háztartásonként egységesen 5q (mázsa).

3.§.

    (1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek elbírálása során is  
          alkalmazni kell.

Álmosd, 2011.01.19.

              Köteles István                                                                                                                           Benő János
               polgármester                                                                                                                       megbízott jegyző