Támogatás adatlapja

 

Alapadatok

Pályázó neve:

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

„Mini bölcsőde építése Álmosdon” 

OP név:

TOP

Pályázati kiírás megnevezése:

TOP-1.4.1-19-HB1 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Álmosd

Megítélt összeg:

96 959 143 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2020.03.26.

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Uniós társfinanszírozási ráta:

89 – ERFA

Projekt összköltség:

96 959 143 .- HUF

Megítélt támogatási összeg

96 959 143 .- HUF

 

 

 

 

 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Álmosd Község Önkormányzata a tulajdonában álló 505/12 helyrajzi számú ingatlanon meglévő lakóépület elbontását és új 2 csoportszobás mini bölcsőde épület kialakítását tervezi. Tervezett létszámadatok: Gyermekek száma:12 fő (2×6 fős csoport) Dolgozók létszáma:6 fő A tervezés során célul tűztük ki a mai kor igényeit kielégítő épület kialakítását oly módon, hogy az gazdaságosan megvalósítható legyen és az üzemeltetés során ne rójon többlet terhet az üzemeltetőre. Ezek figyelembevételével átlagos minőségű anyagokból, átlagos minőségben készült, átlagos magyarországi éghajlatnak kitett, átlagos rendeltetésszerű használattal igénybevett, átlagosan ápolt és javított, hasonló jellegű és elhasználódású épületszerkezeti csoportba sorolható épületszerkezetek kerültek betervezésre. A meglévő épület szerkezetileg és funkciójában nem alkalmas bővítésre és átalakításra. Az épület bontása javasolt.

A tervezett épület 12 férőhelyes, 2 csoportszobás új mini bölcsőde épület. A mini bölcsőde parkoló szükséglete telken belül biztosítható, melyből az egyik parkolóállás akadálymentes. Az új mini bölcsőde épület megközelítése az Iskola köz felől történik. Az épület komplex akadálymentesítése biztosított. Az épület főbejárata akadálymentesen megközelíthető. Az akadálymentes parkolótól az épület főbejáratáig akadálymentesen lehet eljutni. Az épület 2 tömegből kerül kialakításra. Az utca felőli tömegben helyezkedik el a 2 csoportszoba a hozzá közvetlenül kapcsolódó funkciókkal. Az épülettömeg egy blokként megismételhető a helyszínrajzon jelölt bővítési területen. A másik épülettömegben kaptak helyet a kiszolgáló funkciók. A tömegformálást a telekadottság döntően befolyásolták. Az ingatlanon jelenleg egy aszfaltozott sportpálya található, melyet az Önkormányzat a továbbiakban is sportcélra kíván használni. Az ingatlanon kialakított mini bölcsőde épülete a hozzá tartozó játszóudvarral együtt kerítéssel lehatárolásra kerül a sportpályától. Az ingatlan a továbbiakban sport célokra is használható ily módon, a későbbiekben a sportolás céljára elkülönített terület önállóan is fejleszthetővé válik. A gazdasági bejárat az Iskola köz felől kézikocsival feltölthető, az alapanyagok és étel beszállítása biztosított. Az ételek főzése a közelben meglévő konyha-étterem épületében történik, majd onnan kerül átszállításra a mini bölcsőde épületébe. A bölcsőde épületében egy melegítőkonyha található a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. A gazdasági útvonal a telek északi részén helyezkedik el. A csoportszobák épületen belüli elhelyezésénél a játszókert csoportszobákból történő megközelíthetősége volt az elsődleges szempont. A telek méretéből adódóan a játszókert ideális helye a nyugati oldalra került elhelyezésre. A terasz árnyékolása pergolával biztosított. A településen a 2 év alatti korcsoport száma 2014-2017 között a demográfiai mutatók alapján emelkedő tendenciát mutat.

Az Óvoda jelenleg 3 óvodai csoporttal működik, amely férőhelyek száma 65 fő, törvényileg a maximálisan felvehető gyermekek száma 75 fő, de ezt a fizikai környezet nem támogatja. A 3 csoportszoba – 65 gyermek befogadására alkalmas. A jelenleg felvett és óvodába járó gyerekek száma az OSA adatlap alapján 69 gyermek, de ez ténylegesen az óvodavezető tájékoztatása szerint 72 fő.

Ebből a létszámból a Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 47 fő, azaz 65%-a az óvodás gyerekeknek, amely nagyon magasnak mondható. A Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 37 fő, azaz 51%, amely szintén magas a térség többi óvodáihoz viszonyítva.

Az Önkormányzati feladatellátás teljes körű biztosításához egy 2 csoportos mini bölcsőde működtetését fogja megvalósítani. A gyermeklétszám és férőhelyszám meghatározásakor figyelemmel voltunk a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben leírtakra. A tervezett férőhely összesen 12 fő lesz. Az épület energia ellátására napelemek kerülnek felhelyezésre, ezáltal az alternatív energiaellátás biztosított. Fontos, hogy a mini bölcsődének, mint a szociális intézménynek, rugalmas tevékenységrendszere által, új nevelési, pedagógiai kínálatával válaszolnia kell a társadalomban, illetve településszinten lezajló változásokra. A projekt keretében a mini bölcsőde leendő fenntartója, az önkormányzat célja, hogy a településen a szegény, leszakadt gyermekekre és családjaikra összepontosítva, a járás és településeinek hátrányos helyzetét az érintettek és az érdekeltek közös, összehangolt, tervszerű munkájával hosszú távon is javítsa. A projekt eredményeként egy hiánypótló szolgáltatás kerül bevezetésre, amely által hosszútávon mérhető módon javulnak a továbbtanulási esélyek és eredmények, kiemelt figyelemmel a szegénységben élő hátrányos és halmozottan hátrányos és roma gyermekekre. Javulnak és bővülnek a szolgáltatások olyanformán, hogy ennek eredményeként csökken a szegénység és kirekesztettség szintje és újratermelődése. A fentiekben beazonosított problémák megoldásának szükségességét a lakosság körében végzett igényfelmérés is alátámasztja.

Megvalósítás kezdete:

2020.06.10. 

Megvalósítás vége:

2022.09.30.

2021.04.23.

Álmosd Község Önkormányzata a projekthez kapcsolódóan „Minibölcsőde építése Álmosdon’ tárgyú 2015. évi CXLIII törvény Kbt. 115. § (2) szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indított, melyre 3 ajánlattevőt kért fel egyidejűleg ajánlattételre. A sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az értékelési jegyzőkönyv alapján a nyertes ajánlattevő a Nyír-Alpin Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A vállalkozási szerződés 2021. április 23. napján a kivitelezővel megkötésre került.


2020.03.26.

 

 

 

 

Álmosd Község Önkormányzatát, mint pályázót a TOP-1.4.1-19-HB1 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése konstrukció keretében a Közreműködő Szervezet 96 959 143 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogató döntés megérkezett.

 

 

A projekt megvalósításával a bölcsődei ellátás fejlesztésével, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projekt fejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése érdekében.

 

 

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó beruházás megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindul.

 

 

 

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/