2017. évi rendeletek

 1.2017.01.05. szociális célú tüzelőanyag biztosításáról

 

 2.2017.01.31. 2016. évi költségvetésről szóló 3...

 

 3.2017. 03.13. 2017. évi költségvetési rendelet...

 

 4.2017.03.13. helyi népszavazásról szóló rendel...

 

 5.2017.03.13. egészségügyi alapellátásról szóló... 

 

 6.2017.03.13. a szociális igazgatásról és a szo...

 

7.2017.-04.13.-Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a házasságkötés egyes szabályairól és díjairól

 

8.2017.04.13.-Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

9.2017.04.13.Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól

 

10.2017.04.13.Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a Közterület-használat Szabályairól és díjáról szóló 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

11.2017.04.13.-Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

 

12.2017.04.13.-Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(IV.13.) rendelete Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

 

13.2017.04.14. köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6.2014 III.24. önkormányzati rendelet módosításáról

 

14.04.28. helyi építési szabályzatról szóló rendelet

 

15.04.28. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

 

16.04.28. a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló 1.2017.I.5. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

17.2017.05.30. 2016. évi II. módosításás

 

18.2017. 05.30. 2016. évi ZÁRSZÁMADÁSI rendelet

 

19.2017.(V.30)a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 112017.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

20.2017.(VII.14) mezőőri rendelet

 

21.2017.(VII.14) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 102016. (VIII.12.)

 

 

 

2010.évi rendeletek

1/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

2/ 2010. A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 25/2005. (XI. 30.) számú rendeletének módosításáról

3/ 2010. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 25.) számú rendeletének módosításáról

4/ 2010. A szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról

5/ 2010. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

7/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8/ 2010. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/ 2010. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/ 2010 A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

13/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

14/ 2010. A települési képviselők tiszteletdíjáról

15/ 2010. A díszpolgári cím adományozásáról

16/ 2010. A 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

17/ 2010. A 14/2006. (VIII. 29.) számú az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosításáról

 

 

2012.évi rendeletek

1-2012. A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2/2012. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

3/2012. (III.10.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

4/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet, Álmosd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete a Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

6/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

7/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő - Testületének a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 10/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei szervezetei és működési szabályzatáról szóló 13/2010.(X.27) számú önkormányzati rendelt módosításáról

8/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete,(egységes szerkezetben), Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

9/2012(VII.10.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzatnak a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi közszolgáltatási díjról

10/2012. (XI.09.) számú rendelete, Az érvényes élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról

 

Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2012. (I.19.) számú rendelete

A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról


A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. §-a alapján kapott felhatalmazás szerint a következőket rendeli el:


1.§.


Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) önkormányzati rendeletének

      (1) 4. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
            g) szociális célú tűzifa támogatás.

      (2) (5) bekezdés a) pontjában szereplő szociális bizottság hatásköre „szociális célú tűzifa támogatás” megállapításával      
            egészül ki.


2.§.


Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete az alábbi 31/A. §-sal egészül ki:


Szociális célú tűzifa támogatás
31/A. §.


     (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában    
          kérelemre támogatás nyújtható.
    (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
          a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb    
          összegének 150%-át, egy személyes háztartás esetén 200%-át, és
          b) a lakása fával is fűthető.
    (3) A szociális célú tűzifa támogatásra igényt háztartásonként egy alkalommal lehet támasztani.
    (4) A megállapított támogatás mennyisége háztartásonként egységesen 5q (mázsa).


3.§.

    (1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek elbírálása során is  
          alkalmazni kell.

Álmosd, 2011.01.19.              Köteles István                                                                                                                           Benő János
               polgármester                                                                                                                       megbízott jegyző

 

2013.évi rendeletek

1/2013. (II.14.) számú rendelete az Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (03.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2/2013. (II.14.) számú rendelete a pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

3/2013. (III. 11) önkormányzati rendelet az Álmosd Község 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (III.11.) számú rendelete az Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005.(V.19.) számú az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete

5/2013. (V.07.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

6/2013. (V.07.) számú rendelete a 15/2005. (VII.12.) számú Önkormányzati rendelet egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről

7/2013. (V.07.) számú rendelete az Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2013. (V.15.) számú rendelete az Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (03.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9/2013. (V.15.) számú rendelete a Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet az Álmosd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2013(XI.04.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

12/2013(XI.04.) SZÁMÚ RENDELETE

13/2013(XI.04) számú rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról

14/2013. (XII.05) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

15/2013(XII.05.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

16/2013. (XII.05) számú rendelete az iparűzési adóról

17 /2013. (XII.05) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

  18/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

2014.évi rendeletek

1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Álmosd Község 2014. évi költségvetésér

2/2014(II.13) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

3/2014 (II.13) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

4/2014(II.13) számú rendelete Vagyonrendelet

5/2014(II.25) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

6/2014 (III.24.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

7/2014. (04.28.) önkormányzati rendelet az Álmosd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.11.) önkormányzati rendeleté

8/2014. /V. 28./ számú rendelet tervezete a Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

9/2014. (V.28.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

10/2014. (VII.02.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

11/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Álmosd Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsájtott részvény megvásárlásáról

14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása tárgyában

 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről

 16.2014.(XI.26) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

17.2014(XI.26) Kézpénz rendelet

18.2014.(XII.10) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

 

 

2015.évi rendeletek

1/2015(II.20) Álmosd Község 2015. évi költségvetéséről

2/2015(II.20) Szervezeti és Működési Szabályzatról

3/2015(II.20) államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

4/2015(II.20) a községi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról

5/2015(II.20) a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

6/2015(II.20) a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

7/2015(II.20) a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2015(II.20) A 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Álmosd Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

9/2015(II.20) pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

10/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

12/2015(V.28.) az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól

13/2015(V.28) Szervezeti és Működési Szabályzata

14/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

16/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

17.2015 (X.22) Álmosd Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének 162013. (XII.05) rendeletet 3. §-ának hatályon kívül helyezése

18.2015 (X.22) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról